Chương Trình Nghỉ Mùa Xuân 2013 cho các Trường và Văn Phòng HISD

Mọi trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa để nghỉ ngày lễ mùa xuân vào thứ Sáu, 29 tháng Ba, 2013.

Tất cả sẽ mở cửa lại để sinh hoạt bình thường vào thứ Hai, 1 tháng Tư, 2013.

Sau đây là một số thời điểm mà quý vị muốn đánh dấu vào lịch:

1- 5 th. Tư: thi STAAR

2 th. Tư: “Light It Up Blue” (ý thức bệnh tự kỷ)

11 th. Tư: Họp Uỷ Ban

14–20 th. Tư: Tuần Lễ Ấu Nhi

22 th. Tư: Ngày Trái Đất

6–10 th. Năm: Tuần Biết Ơn Thầy Cô

9 th. Năm: Họp Ủy Ban

27 th. Năm: Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

6 th. Sáu: Ngày bãi trường (học sinh)

7 – 9 th. Sáu: Lễ Tốt Nghiệp