Nghiên Cứu của Đại Học Rice Cho Thấy Giải Thưởng Thành Tích Gia Tăng Sự Hiện Diện, Ở Lại của Giáo Chức và Điểm Thi Học Sinh

Các chương trình tỉ như chương trình ASPIRE của HISD gia tăng sự hiện diện, ở lại và điểm thi học sinh, theo một cuộc nghiên cứu được công bố bởi Đại Học Rice.

Cuộc nghiên cứu này lượng giá các giáo chức có thể được thưởng từ 279 trường của HISD để xác định xem việc nhận được tiền thưởng trong niên khoá 2009-2010 có ảnh hưởng tích cực hay không đến kết quả của giáo chức trong niên khoá 2010-2011, theo bản tin được công bố.

Tòan thể báo cáo có thể xem trong trang we của Rice’s Kinder Institute for Urban Research.

Chương trình ASPIRE (Accelerating Student Progress: Increasing Results and Expectations) bắt đầu trong niên khoá 2006-07