Phim video: Hướng nhìn về một trường Bellaire mới được hình thành với sự giúp đỡ của cộng đồng

Trong một cuốn phim video mới, các phần tử của nhóm Cố Vấn Đồ Án của trường Bellaire thảo luận về hướng nhìn và những điều ưu tiên cho trường mới thuộc thế kỷ 21, mà sẽ được trong chương trình bông phiếu 2012 của khu học chánh.

“Chúng ta có trách nhiệm xây dựng một điều mà nó tôn trọng truyền thống quá khứ, sẽ hữu hiệu cho học sinh bây giờ và sẽ hữu hiệu cho học sinh tương lai – đó là một trách nhiệm lớn,” Hiệu Trưởng Mike McDonough của trường Bellaire nói.

Trường Bellaire là một trường Vanguard khu vực phục vụ trên 3,400 học sinh và bao gồm nhiều chương trình đặc biệt, gồm IB, Health Science, World Languages (ngôn ngữ quốc tế) và Finance (tài chánh).

“Nếu chúng ta thi hành đúng – mà tôi nghĩ chúng ta sẽ được – chúng ta sẽ thiết kế một điều mà nó tiếp tục đem lại sự tự tin cho cộng đồng để gửi con em đến trường chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta đừng coi thường điều đó, chúng ta phải duy trì sự tin tưởng của họ,” McDonough nói.

Công việc  vẽ sơ đồ đang tiến hành và Nhóm Cố Vấn Đồ Án của trường thì đang làm việc với các kiến trúc sư của HISD và trường về họa đồ địa điểm và các vấn đề khác. Giai đoạn hoạch định và thiết kế này sẽ kéo dài qua một phần tư thứ hai của 2015, và việc xây cất trường mới dự định sẽ bắt đầu trước cuối năm 2015.