Đại hội sắp tới “Texas Alliance of Black School Educators (TABSE) Parent Summit” cung cấp các nguồn năng và thông tin cho phụ huynh

Đại hội thường niên “Texas Alliance of Black School Educators (TABSE) Parent Summit” được tổ chức từ 8g30 sáng đến 3g30 chiều vào thứ Bẩy, 28 tháng Hai, tại “Houston Hilton Westchase”, 999 Westheimer 77042. Sinh hoạt này thì miễn phí cho các phụ huynh, và sẽ cung cấp thông tin và nguồn năng về các đề tài tỉ như liên bang trợ giúp học sinh, sự giao tiếp với các thiếu niên, sự ức hiếp và ức hiếp trên mạng, các thủ tục giáo dục đặc biệt, và nhiều đề tài khác.

Thông dịch và giữ trẻ được cung cấp cho phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha trong đại hội, và sở “Family and Community Engagement Department” (FACE)  của HISD sẽ cung cấp xe buýt miễn phí cho những nhóm từ 20 người trở lên. Muốn biết thêm về sinh hoạt này và để xin xe buýt, hãy liên lạc với sở FACE ở số 713-556-7290.