Thống đốc củng cố lời hứa tài trợ lớp vườn trẻ khi thăm HISD

<!–<!–
20150226_Abbott – Images by Houston Independent School District

Khi nhậm chức, nhiều ngày sau khi đặt việc giáo dục ấu nhi là ưu tiên, TĐ Greg Abbott đã đến thăm chương trình vườn trẻ của HISD và lập lại lời kêu gọi hỗ trợ của tiểu bang khi cung cấp một nền tảng vững chắc cho các em nhỏ của tiểu bang này.

Thống đốc và Ủy Viên Giáo Dục Texas là Michael Williams đã đi thăm các lớp vườn trẻ, mẫu giáo và lớp một tại trường St. George Place hôm trưa thứ Năm và quan sát chương trình vườn trẻ nguyên ngày đầy các học sinh bốn tuổi. Sau đó là cuộc họp bàn tròn với những người lãnh đạo HISD.

Abbott nói rằng điều ông quan sát đã xác nhận rằng “kiểu một kích thước hợp với tất cả thì không hữu hiệu” và rằng việc học từ sớm cần chú ý thêm. Ông giải thích rằng đề nghị của ông sẽ cho phép các trường tự quyết định về cách sử dụng ngân khoản. “Điều chúng tôi nghĩ là quan trọng là cho quý vị sự uyển chuyển vì thực tế là người biết rõ là người trong sân, trong trường, trong lớp.”

Abbott đề nghị $200 triệu để tài trợ các chương trình vườn trẻ nửa ngày trong toàn thể Texas vào năm tới. Ashlea Graves, liên lạc viên lập pháp của HISD, nói HISD thì quyết tâm thi hành chương trình vườn trẻ nguyên ngày và “đón nhận cơ hội để cho thấy những gì chúng tôi thi hành thật tốt đẹp cho thống đốc là người quyết tâm với sự giáo dục thơ ấu.”

Graves nói, “Chúng tôi hy vọng rằng ông cảm kích trước các tiêu chuẩn cao của chúng tôi và chúng có thể được sử dụng như một mốc điểm cho các tiêu chuẩn toàn tiểu bang khi thống đốc và TEA tiến lên với những tiến bộ quan trọng cho giáo dục thơ ấu.”

Bà nói HISD sẽ có khoảng $1,500 cho một học sinh vườn trẻ theo đề nghị tài trợ của ông Abbott, được phân phối qua TEA, và sẽ giúp cho học khu này ít lệ thuộc vào tài trợ Title I của liên bang.

Chủ Tịch UBGD HISD là Skillern-Jones nói bà rất vui khi nghe thống đốc “xác nhận vị thế của chúng tôi trong việc dành tiền cho giáo dục ấu nhi… sự chữa trị ở lớp ba thì tốn kém hơn tiền đầu tư từ sớm.”

Abbott nói ông đang nhìn đến HISD để giúp ban quản trị của ông trong việc “giáo dục các nhà lập pháp.”

HISD nằm trong chương trình “Early Matters” một liên minh của hơn 50 khu học chánh và những người liên quan đang hỗ trợ việc gia tăng tài trợ của tiểu bang, mở rộng việc thu nhận các em bốn tuổi (và sau cùng là ba tuổi), cộng với các tiêu chuẩn cho các chương trình giáo dục ấu nhi của vùng trong thập niên tới.