HISD gửi các phụ huynh: Hãy tiếp tay giữ Houston không nhiễm bệnh sởi

Các trường HISD đang gửi thông tin về nhà để nguôi ngoai những lo âu về sự lan tràn bệnh sởi ở California khiến cả nước lưu ý. Thông điệp là: Không có trường hợp nào được xác nhận ở Houston, và tùy thuộc các phụ huynh tiếp tay để giữ không bị bệnh sởi bằng cách nói con em đi chủng ngừa.

HISD đang liên lạc với các viên chức y tế địa phương và sẵn sàng đối phó với bất cứ trường hợp nào qua những quyết nghị nghiêm nhặt để bảo vệ học sinh và nhân viên khi có ai đó mắc bệnh này mà có thể lan tràn mau.

Phụ huynh có thể tiếp tay giảm bớt nguy cơ mắc bệnh bằng cách biết chắc con em được chủng ngừa bệnh sởi “measles-mumps-rubella” (MMR), mà các bác sĩ đề nghị cho mọi trẻ em và tiểu bang bó buộc để được đi học. Một vài miễn trừ vì lý do y tế, tôn giáo, hay triết thuyết có thể được tiểu bang ban cho.

Muốn biết thêm thông tin về bệnh sởi, các triệu chứng, và sự bảo vệ với thuốc chủng MMR, hãy vào đây.