“PowerUp HUB” được giải thưởng “Learning Impact Award”

Việc tiên phong thực hiện HUB của HISD, một nền tảng giảng dậy và học hỏi của khu học chánh, đã đoạt giải “2015 Learning Impact Award” từ IMS Global Learning Consortium, tổ chức đứng đầu thế giới về ảnh hưởng và tác dụng quốc tế EdTech. Khu học chánh là một trong tám tổ chức được chọn từ các khu học chánh K-12, các đại học hai và bốn năm, và các tổ chức giáo dục kỹ thuật trên toàn thế giới.

Trong niên khoá 2014–2015, các giáo chức từ 48 trường tiểu và trung học các cấp của HISD được truy nhập HUB và nhiều đặc điểm của nó, cho phép họ du nhập kỹ thuật vào việc phát triển nội dung và cách giảng dậy trong lớp. Các học sinh trong các trường tiên phong này có thể dùng HUB để làm bài và nộp bài, lấy bài thi, và tham dự các thảo luận trong lớp.

Chương trình “IMS Global Learning Impact Awards Program” đề cao việc sử dụng kỹ thuật bởi các tổ chức và học viện trên toàn thế giới để có ảnh hưởng học hành. HISD và nhóm học hỏi, mà nó hợp tác với học khu vào năm 2014 để khởi sự nền tảng giảng dậy và học hành này, cả hai được nhận một huy chương bạc vì sự sáng tạo, thực hiện, và mở rộng HUB.

HISD đang mở rộng HUB đến tất cả 283 trường trong niên khoá 2015-2016. Việc thực hiện trên toàn học khu sẽ cho phép mọi giáo chức và học sinh HISD đăng nhập vào HUB từ bất cứ dụng cụ nào có nối Internet và sử dụng nền tảng này như một địa điểm trung ương để hợp tác, giao tiếp, và lấy các thông tin, nguồn năng và dụng cụ giáo dục.