Dịch Vụ Dinh Dưỡng hợp tác với Giáo Dục Đặc Biệt để xây dựng khả năng làm việc của học sinh

Qua chương trình “Community Based Vocational Instruction” (CBVI) của HISD, các học sinh trung học đang nhận dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt có thể đến các doanh nghiệp địa phương một vài giờ trong ngày, một vài lần trong tuần, để phát triển khả năng làm việc qua sự huấn luyện tại chỗ.

Lần đầu tiên năm nay, sở Dinh Dưỡng của HISD là một trong những tổ chức hợp tác, và sở đang làm việc với hai hay ba học sinh từ một trong năm trường trung học II cấp: Lee, Madison, Scarborough, Sharpstown, và Waltrip. Các học sinh tham dự học biết về kỹ nghệ phục vụ thực phẩm bằng cách làm việc trong các nhà ăn trong trường, làm các công việc tỉ như rửa chén hay chuẩn bị trái cây.

“Các em thực sự phấn khởi về cơ hội này và chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng chương trình này và có được tất cả 40 trường trung học trong học khu tham dự,” Giám Đốc Hoạt Động Raymond George của Sở Dinh Dưỡng nói, ông đang dẫn đầu sự hợp tác với Phòng Giáo Dục Đặc Biệt.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã nhận khoảng 30 học sinh nộp đơn xin làm việc trong niên khoá 2015–2016 school year.

Kinh nghiệm này còn chuẩn bị học sinh đi làm sau khi tốt nghiệp trung học. Dịch Vụ Giúp Đỡ và Phục Hồi của Texas thường tổ chức một ngày tìm việc với trên 60 chủ nhân.