Phim video nêu bật sự tiến bộ của bông phiếu giữa thị trường xây cất phát triển mạnh

Thị trường xây cất của Houston đang phát triển mạnh, và HISD là một phần lớn trong đó.

Một cuốn phim video mới được công bố tuần này để cho thấy sự tiến bộ đã thực hiện được kể từ khi cử tri ở Houston đồng ý với chương trình bông phiếu của học khu trị giá $1.89 ba năm trước.

HISD hiện đang tiến hành công việc xây cất bận rộn hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử học khu, và khu học chánh đang đi đúng đường là có được các trường hiện đại nhất quốc gia.

Trong chương trình bông phiếu, 28 trường sẽ có cơ sở mới và 12 trường sẽ được tân trang, nhưng không có đồ án nào giống nhau.

Mỗi trường có một Nhóm Cố Vấn Đồ Án (PAT), gồm các phụ huynh, học sinh, giáo chức và phần tử cộng đồng, họ tích cực tham dự trong việc hoạch định và thiết kế từng trường.

“Nhóm PAT rất tích cực trong tiến trình này – mọi phần của tiến trình đều có sự hướng dẫn của họ,” khiến trúc sư John Haugen của NATEX nói.

Làm việc với các nhóm PAT sẽ bảo đảm rằng mọi trường mới thì tiêu biểu cho những người lưu tâm đến trường và đáp ứng các nhu cầu của học sinh, giáo chức, và cộng đồng.

Mỗi nhóm PAT họp hàng tháng ngay từ đầu giai đoạn hoạch định cho đến khi xây cất – một tiến trình có thể mất đến ba năm.

Thông tin thêm về các chương trình xây cất của HISD, kể cả ngày giờ các cuộc họp nhóm PAT có thể tìm thấy ở đây

Các trường mới sẽ mở cửa đón học sinh vào tháng Tám 2016.