Sự hợp tác cộng đồng giúp học sinh trường Pilgrim Academy tìm hiểu ‘Đường Đến Luật Pháp’

Các học sinh tại trường Pilgrim Academy của HISD từng tìm hiểu những phức tạp của điều khoản tìm kiếm-và-chiếm hữu của Tu Chính Án Thứ Tư trong sự hợp tác liên tục với công ty luật quốc tế Jones Day.

Được thành lập năm 2013 bởi cựu luật sư của Jones Day là Jim Teater (hiện về hưu), chương trình “Pathways to Law” (đường đến luật pháp) được đề ra để giúp các học sinh lớp tám phát triển sự hiểu biết tốt hơn về luật và giúp các em biết đến các ngành nghề tương lai trong lãnh vực luật pháp.

Mười ba học sinh đã tham dự trong chương trình năm nay, nó gồm hai chuyến đến thăm trung tâm luật của Đại Học Houston (University of Houston Law Center) và một thực tập tòa án, trong đó các em tranh luận về một vụ dựa trên hoàn cảnh có thật và được nghe ý kiến từ các chuyên gia về sự trình bày của các em. Năm nay, các học sinh tranh luận về điều gì khiến “cái nhìn minh bạch” trở thành luật dựa trên chứng cớ thu thập và định nghĩa đó ảnh hưởng thế nào đến sự thừa nhận trong tòa.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời cho học sinh chúng tôi,” Hiệu Trưởng Diana Castillo-De Leon nói. “Các em cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khiếu ăn nói trước công chúng và suy nghĩ thực tế.”

Nếu quý vị hay tổ chức của quý vị muốn làm việc với một trong các trường của chúng tôi, vui lòng liên lạc với sở Strategic Partnerships ở số 713-556-7200 hay vào trang mạng của sở này.