Chương trình “Interagency Mentor-Protégé” cung cấp cơ hội cho các tham dự viên M/WBE

Những người tốt nghiệp mới đây từ chương trình Interagency Mentor-Protégé Program (IMPP) có cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với các chuyên gia thu mua của HISD hôm nay trong một sinh hoạt được tổ chức bởi sở Business Assistance Supplier Diversity của HISD.

Chương trình IMPP — một hợp tác giữa HISD, Thành Phố Houston, Hải Cảng Houston, và Metropolitan Transit Authority (METRO) — là để củng cố những hợp tác làm việc và ấp ủ sự bền vững lâu dài được thành lập giữa các công ty và tạo ra các công ty do thiểu số và phụ nữ làm chủ (M/WBEs).

Các tham dự viên, được gọi là protégés, nộp đơn trong mùa xuân và, nếu được chọn, họ được đi đôi với một người dìu dắt và khởi sự một chương trình tám tuần được đề ra để cải tiến các khả năng thương mãi của họ. Chương trình này nhắm đến các đề tài tỉ như hiểu biết về tài chánh, cách thành công khi đấu thầu công việc, và các làm thương mãi với cơ quan chính phủ địa phương.

“Thật hứng khởi, thật giá trị. Tôi rất muốn giới thiệu chương trình này cho người khác,” ông Shearrard Thomas nói, ông là chủ tịch và CEO của hãng Lyncverse Technologies và là một người vừa mới tốt nghiệp IMPP.  “Quý vị khởi sự một doanh nghiệp nhỏ còn trôi nổi, chưa có những điểm lợi thế. Tôi được biết những công ty khác có thể đem lại các điểm tốt mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến nên thật hữu ích để có được ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau.”

Ông Thomas nói ông hiện soạn thảo một kế hoạch liên doanh để nộp cho một cơ quan địa phương, mà ông tin có nhiều lợi điểm nhờ phương cách hợp tác này. Ông cũng đang tìm kiếm nhiều cơ hội liên hệ khác tỉ như sinh hoạt hôm nay và hy vọng có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ.

Ông nói, “Chắc chắn có cảm giác phát đạt. Nếu tôi có thể giúp người khác như tôi từng được giúp đỡ, tôi chắc chắn muốn thi hành điều đó.”

Thêm thông tin về điều kiện tham dự IMPP

“HISD nhất định cung cấp các cơ hội và giúp đỡ cho các M/WBE để làm thương mãi với chúng tôi,” ông Alexis Licata nói, ông là tổng quản lý về giúp đỡ thương mãi. “Tham dự trong IMPP và sinh hoạt liên hệ thống tỉ như lần này, là các phương cách rất tốt để khởi sự.”

Muốn biết thêm thông tin về các buổi hội thảo và cơ hội liên hệ thống được tổ chức bởi HISD, hãy liên lạc phòng Business Assistance Supplier Diversity ở số 713-556-7273.