Cử tri HISD sẽ quyết định có gửi tiền thuế trường địa phương cho tiểu bang hay không

Để tuân theo luật tài trợ học đường của Texas, các ủy viên HISD vào hôm thứ Năm đã kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt để các cử tri quyết định họ có muốn gửi $165 triệu tiền thuế địa phương cho tiểu bang hay không.

Theo luật Texas, HISD hiện được coi là một học khu “giầu” vì sự gia tăng giá trị bất động sản, dù rằng 3 trong 4 học sinh sống trong gia đình có lợi tức thấp. Một hậu quả là HISD được yêu cầu gửi cho tiểu bang khoảng $165 triệu vào cuối tài khóa năm nay. Số tiền đó có thể không được trả lại nếu cử tri không tán thành.

Nếu các cử tri từ chối biện pháp này, mà nó sẽ được thấy trong lá phiếu bầu cử chung ngày 8 tháng Mười Một, luật tiểu bang cho phép Ủy Viên Giáo Dục Texas lấy đi các bất động sản có giá trị nhất về thương mãi, không để ở ra khỏi danh sách đóng thuế của HISD. Thay vì trả thuế cho HISD, các chủ nhân của các bất động sản ấy sẽ bị đánh thuế bởi một học khu khác không giầu về bất động sản. Học khu đó có thể đặt thuế xuất cao hơn HISD, là học khu có thuế xuất bất động sản thấp nhất ở Texas.

Ngân sách của HSID cho niên khoá tới gồm $95 triệu cắt giảm để quân bình ảnh hưởng của sự mất mát tiền trả cho tiểu bang. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm và ảnh hưởng của những cắt giảm này đối với các trường.

Các ủy viên kêu gọi mở cuộc tuyển cử đặc biệt để thay thếy viên ra đi

Các ủy viên cũng đồng ý mở một cuộc tuyển cử đặc biệt vào hôm 8 tháng Mười Một để thế chỗ của ủy viên mãn nhiệm là Harvin Moore của Học Khu VII. Ông Moore, ủy viên lâu đời nhất trong ủy ban giáo dục, vừa thông báo rằng ông sẽ về hưu sau 13 năm phục vụ. Nhiệm kỳ của ông Moore kéo dào cho đến năm 2017.

Nếu các ủy viên chọn việc mở cuộc tuyển cử, các ứng viên sẽ có cho đến ngày 25 tháng Tám để nộp đơn tranh cử chức vụ này trong lá phiếu. Đơn này có thể lấy tại Phòng Dịch Vụ Ủy Ban trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 West 18th Street.