Cần Người Tình Nguyện cho sinh hoạt “Grads Within Reach Walk” vào ngày 10 tháng Chín

Phòng Ngăn Ngừa Bỏ Học của HISD đang cần những người tình nguyện để giúp tổ chức cuộc đi bộ thường niên Grads Within Reach, sẽ từ 8g sáng đến 12g trưa ngày thứ Bẩy, 10 tháng Chín, 2016.

Vui lòng giúp chúng tôi đến thăm từng nhà của những học sinh mà họ đã không đi học trở lại trong niên khoá 2016-2017. Các học sinh này phải tái ghi danh vào trung học để có thể hoàn tất những điều kiện căn bản để có bằng trung học.

Nếu quý vị có thể tiếp tay, vui lòng điền tờ giấy ghi danh này để đi bộ với một nhóm từ trường trung học HISD mà quý vị muốn chọn. Quý vị có thể chọn một trường trung học khi điền đơn.

Để lấy tài liệu huấn luyện, vui lòng email về CSantos2@HoustonISD.org và chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho quý vị. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên lạc “Drop Out Prevention Office” số 713-556-7017.