Những Câu Thường Hỏi về Di Trú

Nhân cuộc bầu cử tổng thống mới đây, nhiều gia đình HISD có thắc mắc về ảnh hưởng có thể xảy ra cho cá nhân họ từ một chính phủ mới. Chúng tôi cố bảo đảm rằng những trường của chúng tôi là những nơi an toàn mà mầu da, sắc tộc, tôn giáo, hay tình trạng di trú của học sinh không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho sự giáo dục của học sinh ấy. Chúng tôi làm tài liệu này để trả lời một số câu hỏi của các gia đình HISD về tình trạng di trú của họ và sự quyết tâm của chúng tôi để bảo vệ học sinh khỏi bị kỳ thị về quấy nhiễu.

H: Tình trạng di trú không có giấy tờ ảnh hưởng gì đến việc giáo dục của con tôi?

TL: Không ảnh hưởng gì. Mọi trẻ em có quyền hợp hiến để được giáo dục bình đẳng bất kể tình trạng di trú của các em hay của cha mẹ các em. Quyền đó không bị lấy đi bởi tổng thống, Tiểu Bang Texas, hay Quốc Hội.

H: Các trường HISD có hỏi thông tin về tình trạng di trú của một đứa trẻ khi ghi danh học không?

TL: Không. Các khu học chánh công lập như HISD buộc phải cho học sinh ghi danh bất kể tình trạng di trú của các em và không được kỳ thị dựa trên sắc tộc, mầu da, hay quốc gia gốc.

H: HISD có tiết lộ tình trạng di trú của một học sinh cho  các viên chức di trú không?

TL:  Không. Chúng tôi không thu thập loại thông tin này hay chia sẻ thông tin ấy.

H: HISD làm gì để bảo đảm không có học sinh nào hay gia đình nào bị kỳ thị hay bị quấy nhiễu vì sắc tộn, tôn giáo, hay quốc gia gốc?

TL: Một trong những giá trị cốt lõi của HISD là niềm tin vào sự công bằng. Khu học chánh đã có những chính sách mà nó buộc không được kỳ thị hay sách nhiễu học sinh, gia đình, hay nhân viên HISD vì lý do sắc tộc, tôn giáo, quốc gia gốc, và nhiều loại khác được bảo vệ.

H: Tôi phải làm gì nếu tôi cảm thấy là một nạn nhân của sự kỳ thị hay quấy nhiễu?

TL: Vui lòng báo cáo thái độ này ngay lập tức cho một người lãnh đạo trường, giám thị, hay tổng giám đốc. Có thể nộp đơn than phiền dùng các đơn và thủ tục trong Chính Sách Ủy Ban. Hãy xem tài liệu này của Ủy Ban Giáo Dục HISD về “Student Welfare and Freedom from Discrimination, Harassment, and Retaliation” (Phúc lợi của học sinh và sự tự do không bị kỳ thị, quấy nhiễu, và trả thù). Hãy xem tài liệu này về thông tin “Employee Welfare and Freedom from Discrimination, Harassment, and Retaliation” (Phúc lợi của nhân viên và sự tự do không bị kỳ thị, quấy nhiễu, và trả thù).  Cả hai bao gồm những hướng dẫn về cách báo cáo khi bị lạm dụng. Chúng tôi coi trọng những than phiều này để bảo đảm rằng các trường và văn phòng của chúng tôi là nơi an toàn.

H: Cuộc bầu cử có ảnh hưởng ngay lập tức như thế nào trên tôi và gia đình tôi nếu chúng tôi không có tình trạng di trú hợp pháp?

TL: Sẽ không có những thay đổi về luật di trú trước khi tổng thống mới nhậm chức vào tháng Giêng 2017. Và ngay cả sau đó, luật di trú phải được Quốc Hội thông qua, và không cách chi biết chắc là Quốc Hội có thay đổi gì về luật di trú.

Q: Nếu tôi là một người nhận DACA thì sao?

TL: chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) được dựa trên một sắc lệnh của tổng thống. Tân tổng thống có thể thu hồi lệnh này. Nếu quý vị đang nhận DACA, hãy nghĩ đến việc tìm kiếm một luật sư về di trú ngay bây giờ để biết xem quý vị có thể có được tình trạng di trú tốt hơn không. Muốn biết thêm thông tin, quý vị có thể vào đây và xem trong trang mạng Immigrant Legal Resource Center.

H: Tôi phải làm gì nếu tôi muốn biết rõ hơn về các quyền lợi di trú của tôi?

TL: Chỉ các luật sư di trú mới có thể cung cấp cho quý vị lời khuyên chính xác về tìng trạng di trú và cách theo đuổi các quyền hợp pháp của quý vị. Để tự bảo vệ, vui lòng đừng tìm những lời khuyên của “notarios” hay những người không có bằng hành nghề luật sư di trú.

Một danh sách có thể tìm thấy trong HISD Community Resource Guide. Hãy nhấn vào trang này, và dưới chữ “Topic,” dùng bản kê khai để tìm “Citizenship and Immigration.” Quý vị có thể giới hạn việc tìm kiếm theo số ZIP, phí tổn, v.v., hoặc có thể nhấn vào chữ “Submit” để biết một danh sách dài các luật sư, dịch vụ cộng đồng, trợ giúp của Thành Phố Houston, v.v.

Quý vị cũng có thể tìm một luật sư di trú từ hội American Immigration Lawyers Association ở đây (Anh Ngữ)