Bản thăm dò được sửa đổi của sở Chuyên Chở HISD về giờ bắt đầu học trong niên khoá 2018-19

Ghi chú của ban biên tập: Khu học chánh nghe biết về lo lắng của quý vị về sự thăm dò ý kiến về giờ bắt đầu học, và để đáp ứng, chúng tôi đã sửa đổi bản thăm dò này để có thêm nhiều lựa chọn và quý vị có thể cho biết ý kiến. Những câu hỏi cũng được thêm vào để thu thập thêm thông tin về các nhu cầu của những người tham dự bản thăm dò.

HISD đang xem xét hai lựa chọn để tiêu chuẩn hóa giờ bắt đầu học trong học khu niên khoá 2018-19 với mục tiêu là gia tăng hiệu quả của việc chuyên chở xe buýt, và thực hiện sự thăm dò này để lấy ý kiến của phụ huynh.

Trong hơn 280 trường, HISD điều khiển 67 giờ bắt đầu học khác nhau – là số giờ cao nhất trong tiểu bang. Điều này đưa đến những khó khăn về sự an toàn, bền bỉ và hiệu năng của việc chuyên chở học sinh. Các khó khăn đó gồm: các tuyến đường không kết quả, phí tổn bảo trì và sửa chữa gia tăng, và giảm bớt những chuyến đi chơi xa cũng như thể thao (một sự gia tăng phí tổn cho các trường).

Các ích lợi của giờ tiêu chuẩn để bắt đầu học gồm: gia tăng số học sinh đi xe buýt, các tuyến đường hữu hiệu khi xe đến và đi đúng giờ, và sự bền bỉ của xe buýt được kéo dài.

Một vài sự lựa chọn được cân nhắc để tiêu chuẩn hóa thời giờ. Các trường K-8 nằm trong thời khóa biểu của trường tiểu học, và trường 6-12 nằm trong thời khóa biểu của trường trung học các cấp. Các lựa chọn là:

LỰA CHỌN 1
Trường tiểu học khởi sự lúc: 8g15 sáng
Trường tiểu học chấm dứt lúc: 3g35 chiều

Trường trung học I cấp khởi sự lúc: 7g15 sáng
Trường trung học I cấp chấm dứt lúc: 2g35 chiều

Trường trung học II cấp khởi sự lúc: 7g15 sáng
Trường trung học II cấp chấm dứt lúc: 2g35 chiều

LỰA CHỌN 2
Trường tiểu học khởi sự lúc: 7g15 sáng
Trường tiểu học chấm dứt lúc: 2g35 chiều

Trường trung học I cấp khởi sự lúc: 8g45 sáng
Trường trung học I cấp chấm dứt lúc: 4g05 chiều

Trường trung học II cấp khởi sự lúc: 8g45 sáng
Trường trung học II cấp chấm dứt lúc: 4g05 chiều

LỰA CHỌN 3
Trường tiểu học khởi sự lúc: 8g45 sáng
Trường tiểu học chấm dứt lúc: 4g05 chiều

Trường trung học I cấp khởi sự lúc: 7g30 sáng
Trường trung học I cấp chấm dứt lúc: 2g50 chiều

Trường trung học II cấp khởi sự lúc: 7g30 sáng
Trường trung học II cấp chấm dứt lúc: 2g50 chiều
LỰA CHỌN 4
Trường tiểu học khởi sự lúc: 7g30 sáng
Trường tiểu học chấm dứt lúc: 2g50 chiều

Trường trung học I cấp khởi sự lúc: 8g30 sáng
Trường trung học I cấp chấm dứt lúc: 3g50 chiều

Trường trung học II cấp khởi sự lúc: 8g30 sáng
Trường trung học II cấp chấm dứt lúc: 3g50 chiều

Để thăm dò ý kiến phụ huynh, xin nhấn vào đây. Sự thăm dò sẽ chấm dứt vào ngày 6 tháng Mười Một.