Ủy Ban Giáo Dục HISD từ chối ngân sách được đề nghị cho niên khoá 2019-2020

Vào hôm thứ Ba, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã bỏ phiếu 6-3 để chống với đề nghị ngân sách cho niên khoá 2019-2020.

Vào 27 tháng Sáu, các ủy viên sẽ cứu xét lại việc thông qua ngân sách đề nghị, mà sẽ bao gồm một sự đề bù cho mọi nhân viên HISD và các đề mục khác liên hệ đến HB 3. Luật tiểu bang buộc ngân sách phải được thông qua vào ngày 30 tháng Sáu.

Những gia tăng chi tiêu trong ngân sách đề nghị gồm $6 triệu thêm nữa cho các dịch vụ bao gồm, để giải quyết nhu cầu tâm thần và thể chất của học sinh nếu có – tỉ như thực phẩm, nhà ở, và cha mẹ bị tù – mà có thể ảnh hưởng không tốt đến sự chuẩn bị lên đại học và chọn ngành.

Ngân sách đề nghị còn bao gồm một số tiền $4 triệu cho vào chương trình Achieve 180, là một kế hoạch hành động dựa trên sự nghiên cứu để hỗ trợ, củng cố và tăng sức cho các trường không được phục vụ đúng và kém.

Ngân sách được đề nghị còn kêu gọi khu học chánh hãy gia tăng sự đóng góp cho bảo hiểm sức khỏe là $7.5 triệu, giúp cho sự gia tăng tiền nhân viên phải đóng chỉ có năm phần trăm.