Trên 30 trường HISD chiếm được một chỗ trong “2018-2019 Texas Honor Roll”

Ba mươi ba trường của Khu Học Chánh Houston đã được có tên trong bảng danh dự “Educational Results Partnership (ERP) Texas Honor Roll” năm 2018-2019 vì thành tích và tỉ lệ học sinh thành công cao.

“Chúng tôi ngơi khen các giáo chức, nhân viên, và học sinh chăm chỉ,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Nhất là chúng tôi hãnh diện về các trường bất kể mức độ nghèo cao, mà vẫn đạt được thành tích cao.”

Các trường có thể chiếm được một chỗ trong bảng danh dự “ERP Honor Roll” thuộc ba loại:  Star – các trường thành tích cao, nghèo khó nhiều; Scholar – các trường thành tích cao, nghèo khó ít; hay STEM – trong vòng 10 phần trăm các trường nghèo khó nhiều, thành tích cao về toán và khoa học.

Hai mươi bốn trường HISD được coi là “Star Schools” và chín trường được coi là “Scholar Schools”. Ngoài ra, ba trường HISD được coi là các trường Star và STEM.

Các trường HISD trong bảng danh dự “2018-2019 ERP Texas Honor Roll” là:

Star Schools

 • Tiểu Học: Carrillo, De Chaumes, DeAnda, Field, Foster, Herod, Lovett, Lyons, Park Place, Red, White, Condit
 • Trung Học I Cấp: Stevenson, West Briar, Project Chrysalis
 • Trung Học II Cấp: Challenge Early College, East Early College, Eastwood, Energized for STEM Academy Southwest, Houston Academy for International Studies, North Houston Early College, Westside, DeBakey HS for Health Professions
 • Đa Cấp: Briarmeadow Charter

Scholar Schools

 • Tiểu Học: Bush, Horn, Mandarin Immersion, River Oaks, Roberts, West University
 • Trung Học I Cấp: Lanier
 • Trung Học II Cấp: Carnegie Vanguard
 • Đa Cấp: TH Rogers

Star and STEM Schools

 • Tiểu Học: Condit
 • Trung Học I Cấp: Project Chrysalis
 • Trung Học II Cấp: DeBakey – Health Professions

Tổ chức “The Educational Results Partnership” (ERP) là một tổ chức vô vị lợi dùng dữ kiện khoa học để giúp cải thiện trình độ học vấn và chuẩn bị học sinh cho các ngành nghề trong nền kinh tế toàn cầu.