Các văn phòng, trường HISD sẽ đóng cửa nghỉ lễ Độc Lập

Tất cả các trường và văn phòng hành chánh của Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa ngày thứ Năm, 4 tháng Bảy, 2019 để nghỉ lễ Độc Lập.

Mọi văn phòng sẽ mở cửa lại vào ngày thứ Hai, 8 tháng Bảy, 2019.