Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành ngân sách để tăng lương tối thiểu lên $14 một giờ

Với biểu quyết 5-1, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã thông qua ngân sách cho niên khoá 2019-2020 mà nó sẽ tăng lương tối thiểu của khu học chánh từ $12 một giờ lên $14 một giờ.

Các ủy viên đã đề nghị và thông qua một tu chính bao gồm sự cắt giảm $17 triệu nhưng sự giảm bớt nhân viên sẽ được bù đắp bởi việc sử dụng ngân quỹ cân bằng.

Kế hoạch chi tiêu này đòi hỏi không được gia tăng tiền bảo hiểm sức khỏe của nhân viên học khu.

Ngân sách này tán thành việc tăng lương cho giáo chức, tư vấn toàn thời gian, y tá toàn thời gian, quản thư toàn thời gian và các chuyên gia giáo dục khác từ 3.5 phần trăm lên 8 phần trăm, tùy theo số năm phục vụ trong HISD.

Các ủy viên cũng tán thành việc gia tăng lương tối thiểu của tài xế xe buýt lên $18/một giờ.

Ủy ban còn thông qua một tu chính để không tăng lương cho nhân viên có số lương nhiều hơn $75,000 một năm. Thay vào đó, các nhân viên này sẽ được tiền thưởng một lần là $1000 và có thêm hai ngày nghỉ.

Ban quản trị của HISD đã trình lên Ủy Ban Giáo Dục một ngân sách cân bằng để cứu xét mà nó bao gồm việc tăng lương cho mọi nhân viên của học khu và không cắt giảm nhân viên.

Một vài tu chính khác đã được các Ủy Viên thi hanh mà các nhân viên quản trị sẽ phân tích trong một vài ngày tới để đưa vào ngân sách này.