HISD nhìn thấy các chứng chỉ CTE gia tăng nhiều

Sở “Career and Technical Education” (CTE – giáo dục nghề và kỹ thuật) trong HISD đang phát triển, với sự gia tăng hơn 2,000 học sinh có chứng chỉ CTE trong niên khoá 2018-2019. 

Trong năm qua, học sinh trên toàn học khu đã kiếm được 2,772 “TEA Industry-Recognized Certifications” (chứng chỉ kỹ nghệ công nhận). So với niên khoá 2017-2018, chỉ có hơn 700 học sinh có được chứng chỉ CTE.

“Sự gia tăng này phản ánh việc chú trọng của học khu và động lực đằng sau sở ‘College and Career Readiness’ (chuẩn bị đại học và ngành nghề) cho mọi học sinh,” Phụ Tá TGĐ của sở này là ông Michael Love nói. “Các chứng nhận kỹ nghệ chỉ là một hình thức của nhiều nguồn năng của đại học và nghề nghiệp mà học khu cung cấp cho học sinh trên toàn HISD.”

Ông Love nói sở “Career Readiness” làm việc sát cánh với sở “Schools Office” và các trường trung học II cấp để cung cấp các kế hoạch cá biệt nhằm gia tăng khả năng cung ứng các cơ hội lấy chứng chỉ. Thêm vào đó, có những sự đầu tư trong học trình và phòng thí nghiệm để bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tham dự.

Như được vạch ra trong các chiến thuật ưu tiên của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan cho niên khoá tới, HISD quyết tâm gia tăng và mở rộng các chương trình CTE. Vào đầu năm nay, các chương trình CTE được thông báo là sẽ nới rộng ra chín trường trung học II cấp trên toàn học khu, kể cả cho thêm một chương trình thiết ký họa đồ tại trường Waltrip High School, một chương trình thẩm mỹ tại trường Madison High School, và một chương trình xây cất tại trường Milby High School. 

“Đảm bảo mọi học sinh có được cơ hội học hành là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi,” bà Lathan nói. “Chúng tôi quyết tâm chuẩn bị học sinh cho một tương lai qua giáo dục nghành nghề và kỹ thuật cũng như chuẩn bị ráo riết để vào đại học và chọn ngành.”

Một sự gia tăng các cơ hội phát triển chuyên môn đặc biệt về chứng chỉ CTE cũng được sẵn sàng cung ứng cho các giáo chức, mà, theo ông Love, có ảnh hưởng trực tiếp đến số chứng chỉ kiếm được.

“Các giáo chức đã thực hiện một công trình to lớn,” ông Love nói. “Sự gia tăng này phản ảnh các nỗ lực của họ.”

Một chứng chỉ kỹ nghệ là một chứng chỉ xác nhận khả năng thi hành những công việc căn bản nào đó thiết yếu cho loại kỹ nghệ đặc biệt. Các chứng chỉ này có giá trị trên toàn quốc và cho phép người được chứng chỉ được trả lương nhiều hơn lương tối thiểu.

Trưởng phòng Chiến Thuật và Sáng Kiến là ông Rick Cruz nói rằng mục tiêu của học khu là tiếp tục gia tăng số chứng chỉ học sinh kiếm được trong vòng 10 năm tới bởi phân bổ các nguồn năng đặc biệt và đầu tư vào các giảng viên có phẩm chất cao.

“Các trường đang tích cực thuê mướn các giáo chức CTE, là người sẽ khuyến khích học sinh lấy các chứng chỉ được kỹ nghệ nhìn nhận,” ông Cruz nói. “Khu học chánh và sở ‘Career Readiness’ đang đầu tư vào các nguồn chương trình mà nó đem lại nhiều cơ hội để học sinh lấy chứng chỉ.”

Muốn biết thêm thông tin về giáo dục CTE trong HISD, hãy vào trang www.HISDCareerReadiness.org.