Các ủy viên mới gia nhập Ủy Ban Giáo Dục HISD, thành hình một ban quản trị đầu tiên toàn nữ giới

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã chào mừng bốn tân ủy viên là những người tham gia với năm ủy viên đương nhiệm trong cuộc họp đầu tiên năm 2020.

Các tân ủy viên là Patricia K. Allen (Học Khu IV), Daniela “Dani” Hernandez (Học Khu III), Kathy Blueford-Daniels (Học Khu II) và Judith Cruz (Học Khu VIII). 

Sinh hoạt đầu tiên của tân ủy ban – ban giáo dục đầu tiên toàn nữ giới trong lịch sử khu học chánh – là chọn các viên chức cho 2020: Susan Deigaard (Học Khu V) được chọn là Chủ Tịch, Wanda Adams (Học Khu IX) được chọn là Đệ I Phó Chủ Tịch, Judith Cruz (Học Khu VIII) được chọn là Đệ II Phó Chủ Tịch, Patricia K. Allen (Học Khu IV) được chọn là Tổng Thư Ký, và Daniela “Dani” Hernandez (Học Khu III) được chọn là Phụ Tá Tổng Thư Ký. 

Ủy ban đã tán thành $3.8 triệu từ chương trình “Verizon Innovative Learning”, mà nó sẽ cung cấp các “tablet” và sự nối kết miễn phí cho mọi học sinh, giáo chức, và ban quản trị tại sáu trường trung học I cấp của HISD.

Các trường này là Edison, Fleming, Hartman, Henry, Holland và Tanglewood. Mỗi trường phải hoàn tất một thủ tục ganh đua nghiêm ngặt để được chọn vào chương trình này, là chương trình được ban hành trong sự hợp tác với Digital Promise, một hợp tác viên vô vị lợi của Verizon. Chương trình của Verizon nhằm nối lại sự chia cách về kỹ thuật số hiện có trong các trường không được phục vụ đúng mức bằng cách cung cấp cho học sinh các nối kết, nguồn năng kỹ thuật, sự chỉ dẫn và các khả năng cần thiết để thành công trong một nền kinh tế cao độ về kỹ thuật. Chương trình này sẽ khởi sự tại các trường khi giáo chức được cung cấp cho các dụng cụ và sự huấn luyện. Học sinh sẽ nhận được các dụng cụ này vào tháng Tám khi bắt đầu niên khoá 2020-2021. 

Ủy ban đã biểu quyết chấp nhận một ngân khoản $240,000 cho chương trình sau khi tan học của Thị Trưởng Thành Phố Houston để mở rộng chương trình này cho các học sinh tiểu và trung học.

Các ủy viên cũng chấp nhận bản báo cáo sự tiến bộ của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan về việc thi hành những đề nghị về Ngân Sách Lập Pháp của tiểu bang để cải tiến hoạt động trong HISD.

Tháng Giêng là “School Board Recognition Month” (vinh danh ủy ban giáo dục) và Khu Học Chánh Houston đang tham gia với các học khu trên toàn tiểu bang để vinh danh các nhà lãnh đạo địa phương vì sự tận tụy và sẵn sàng phục vụ như những người hỗ trợ trường công lập. Để biết thêm về các Tân Ủy Viên, hãy nhấn vào đây (Anh ngữ).