Đã có tình trạng về đơn xin chọn trường

Những phụ huynh và học sinh nào đã nộp một đơn xin vào chương trình học cho niên khoá 2020-21 trong Giai Đoạn I (27 th. Chín – 6 th. Mười Hai, 2019) thì có thể kiểm tình trạng của đơn trên mạng.

Nững phụ huynh nào đã lập một chương mục trực tuyến  thì sẽ có thể biết kết quả trong “dashboards” của mình trong trang www.hisdchoice.com.  Nếu quý vị quên mật khẩu và muốn đặt lại, vui lòng trực tiếp liên lạc với Phòng Chọn Trường số 713-556-6947 hay qua email: SchoolChoice@houstonisd.org.

Những Bước Kế Tiếp

Một khi quý vị nhận được tình trạng về đơn xin, có những bước quý vị phải thi hành để giữ chỗ:

Nếu con em quý vị được thu nhận: Có thể chấp nhận chỗ này hoặc trực tuyến (cho những phụ huynh đã nộp đơn trực tuyến) hoặc đích thân. Cung cấp cho trường các giấy tờ bên dưới và ký tên đồng ý vào trường, nếu áp dụng. Quý vị sẽ có 2 tuần để nhận chỗ ban cấp và thu xếp với trường để nộp các giấy tờ sau:

  • Minh chứng nơi cư ngụ hiện thời
  • Minh chứng tuổi (nếu con em vào lớp Pre-K hay mẫu giáo)
  • Trường sẽ có thể đưa ra một bản sao tờ cam kết theo học mà quý vị phải ký nhận.

Với những ban cấp Giai Đoạn 2 vào ngày 28 th. Hai, 2020 hay sau đó, phụ huynh sẽ có một tuần lễ để chấp nhận chỗ ban cấp và thu xếp với trường để nộp giấy tờ phải có và ký tên tờ cam kết theo học để giữ chỗ này.

Nếu con em quý vị trong danh sách chờ đợi: Hãy theo dõi những thay đổi trong tình trạng đơn xin từ bây giờ cho đến suốt mùa hè bằng cách vào “dashboard” của quý vị và trang tình trạng chọn trường. Quý vị cũng có thể nộp đơn vào các chương trình còn chỗ trống được niêm yết trên trang mạng của chúng tôi (ChooseHISD.com) và nôp đơn trong Giai Đoạn II. Nộp đơn Giai Đoạn III dành cho những học sinh mới vào HISD hoặc những học sinh Ngoài Học Khu mà muốn ghi danh vào HISD lần đầu tiên. Để biết câu trả lời cho những câu thường hỏi về magnet và tình trạng chọn trường, hãy đọc “School Choice FAQ”.

Nếu quý vị cần giúp đỡ về thủ tục chọn trường, hay gặp khó khăn khi đăng nhập vào “dashboard”, hoặc có bất cứ câu hỏi nào, hãy email về SchoolChoice@houstonisd.org, gọi cho Phòng Chọn Trường ở số 713-556-6947 hay liên lạc với điều hợp viên chuyển trường thích hợp.

Phụ huynh có thể biết thêm về những trường có chỗ trống trong buổi hội “Spring School Choice Fair” từ 9g sáng đến trưa ngày 15 tháng Hai, 2020 tại Northside High School.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ những ngày quan trọng, vui lòng vào trang School Choice.