HISD chọn trưởng phòng tài chánh lâm thời

Glenn Reed, một người kỳ cựu từng làm việc 20 năm trong Phòng Hoạch Định Tài Chánh & Ngân Sách của Khu Học Chánh Houston, được chọn làm trưởng phòng tài chánh lâm thời cho Khu Học Chánh Houston.

Ông Reed đã ngay lập tức đảm nhận vai trò mới, báo cáo cho TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan.

“Kiến thức của ông Reed về khu học chánh và ông nổi tiếng từ lâu là một nguồn đáng tin cậy về các vấn đề tài chánh của học khu này giúp ông trở nên một ứng viên lý tưởng cho vai trò này,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ tiếp tục tiêu chuẩn tuyệt hảo hiện có trong sở tài chánh.”

Là trưởng phòng tài chánh lâm thời, ông Reed sẽ chịu trách nhiệm hoạch định và quản lý ngân sáng thường niên của học khu và hình thành các kế hoạch ngân sách dài hạn để bảo đảm sự ổn định tài chánh và phát triển của học khu. Ông cũng sẽ điều khiển phòng kiểm toán của học khu, hoạch định ngân sách/tài chánh, tài trợ Medicaid, các lợi ích, quản lý thu mua và sự rủi ro.

Ông Reed bắt đầu làm việc trong HISD như một phân tích gia ngân sách các trường phía Đông năm 2000. Từ từ ông được thăng cấp, phục vụ là một phân tích gia ngân sách cao cấp, giám thị ngân sách II, quản lý ngân sách, quản lý cao cấp về ngân sách, giám đốc, và là viên chức trong Sở Hoạch Định Tài Chánh & Ngân Sách.

Ông Reed là một thành viên của hội “Texas Association of School Business Administrators” (TASBO), có chứng chỉ cao nhất là một “Registered Texas School Business Administrator” (RTSBA). Ông còn là một thành viên của tiểu ban “Accounting and Finance Research Committee” và chủ tịch của tiểu ban “Information Technology Research Committee” của TASBO. Ông Reed có bằng Cử Nhân Khoa Học về Accounting của đại học Lubbock Christian University và bằng MBA về Tài Chánh của đại học “Baker College Center for Graduate Studies”.