Chương trình hè “Summer Student Leadership” của HISD nhận đơn của học sinh trung học và cựu học sinh

HISD hiện đang nhận đơn xin vào chương trình hè “2020 Summer Student Leadership”, một chương trình thực tập mùa hè được trả lương và phát triển khả năng lãnh đạo cho học sinh trung học II cấp của HISD và cựu học sinh hiện đang ghi danh trong đại học hai năm.

Phù hợp với sứ mệnh của HISD là cung cấp cho học sinh các dụng cụ để đạt trọn vẹn khả năng của mình, chương trình này giải quyết nhu cầu đưa học sinh đến các chủ nhân ngành nghề được đòi hỏi trong thế giới thay đổi nhanh chóng. Các tham dự viên sẽ có được kinh nghiệm làm việc có giá trị và có thể đi thử con đường sự nghiệp trước khi chọn một đại học chính hay đi vào lực lao động.

Sáu mươi lăm học sinh hưu tú sẽ được tuyển để hoàn tất thực tập trong nhiều sở dưới sự dìu dắt của các nhà lãnh đạo học khu. Các học sinh ưu tú sẽ được phép làm việc từ thứ Hai đến thứ Năm theo số giờ được mỗi sở ấn định. Họ sẽ học hỏi về các chức năng và công việc trong phạm vi của sở và tham dự các đồ án có ích cho các học sinh mà HISD phục vụ. chương trình hè “Summer Student Leadership” sẽ kết thúc trong phần trình bày sau cùng về việc thực tập. Ứng viên phải là học sinh trung học II cấp của HISD hay cựu học sinh hiện đang ghi danh tại một đại học hai hay bốn năm, được phép làm việc trong Hoa Kỳ, và tối thiểu 16 tuổi. Việc thực tập từ 8 tháng Sáu – 16 tháng Bảy. Phải nộp đơn trước ngày thứ Sáu, 8 tháng Năm. Muốn biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn, hãy vào đây www.HoustonISD.org/Intern.