Khóa hội thảo “Parent University” mùa Xuân sau cùng được dự định vào 24 tháng Ba

HISD sẽ tổ chức khóa hội thảo “Parent University” sau cùng của lục cá nguyệt mùa Xuân từ 5g15 đến 8g tối ngày thứ Ba, 24 tháng Ba tại ba địa điểm trên toàn học khu: Tiểu Học Marshall và các trường trung học Chavez và Westbury.  

Chủ đề của khóa này sẽ là “Special Programs Offered in HISD” (các chương trình đặc biệt trong HISD). Khóa hội thảo sẽ bắt đầu với bữa ăn tối và triển lãm các nguồn năng gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham dự của phụ huynh, các nguồn năng cộng đồng, và làm thế nào phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong sự thành công giáo dục con em.

Khởi xướng này trên toàn khu học chánh được phát động vào năm 2018 với nhiệm vụ là nối kết các phụ huynh và con em HISD đến các nguồn năng mà chúng hỗ trợ sự thành công về học vấn và ngành nghề, cũng như môi trường an toàn ở nhà cũng như ở trường.

Phụ huynh có thể tìm địa điểm và chọn chỗ thuận tiện nhất để tham dự. Có thể ghi danh tại HoustonISD.org/ParentUniversity.  

Ăn tối miễn phía, có thông dịch, và cung cấp việc giữ trẻ.