Dịch Vụ Chuyên Chở ngưng thay đổi tuyến đường ngày 27 tháng Ba

Sở Chuyên Chở sẽ chấm dứt thay đổi các tuyến đường hiện có vào cuối tháng Ba để sở này bắt đầu hoạch định cho niên khoá 2020-2021.

Phụ huynh không thể xin thay đổi các tuyến đường hiện có, bắt đầu từ thứ Sáu, 27 tháng Ba. Những học sinh nộp đơn xin chuyên chở mới sau ngày chấm dứt thì sẽ được ấn định vào những tuyến đường và trạm ngừng xe hiện thời.

“Hoạch định cho năm tới là phần thiết yếu để bảo đảm chúng tôi chu toàn nhiệm vụ,” Tổng Quản Lý

John Wilcots IV nói. “Hạn chót này sẽ cho phép chúng tôi tập trung đến việc hoạch định thời khóa biểu và tuyến đường cho niên khoá 2020-2021.”

Sở này sẽ tiếp tục chú trọng đến việc giảm bớt số các tuyến đường, giữ khoảng cách an toàn và hợp lý cho mọi học sinh đi bộ đến các chỗ dừng xe, bảo đảm học sinh không phải chờ đợi xe quá lâu, và giảm bớt việc đến trường trễ.

Trong suốt niên khoá, Sở Chuyên Chở liên tục duyệt lại các tuyến đường xe buýt mới – sử dụng các ý kiến từ phụ huynh và các dữ kiện lấy từ hệ thống thẻ học sinh để hoạch định tuyến đường. Sở này cũng tăng cường nỗ lực tuyển mộ các tài xế cho mọi tuyến đường và giới thiệu “Let’s Talk!”, một nền trực tuyến để thông tin với phụ huynh.

“Mọi nỗ lực của chúng tôi đều nhắm đến một mục tiêu – cung cấp dịch vụ xe buýt an toàn, bền bỉ, và hiệu quả cho học sinh” ông Wilcots nói.

Phụ huynh có những câu hỏi hay sự lưu tâm hãy liên lạc với Sở Chuyên Chờ qua Let’s Talk!.