HISD cử hành Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc với e-cards, mạng xã hội

HISD cử hành Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc với e-cards, mạng xã hội

Tháng Mười, là Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc và Khu Học Chánh Houton khuyến khích mọi học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng hãy cùng tôi vinh danh và cảm ơn các hiệu trưởng của học khu.

Các tổ chức “American Federation of School Administrators” (AFSA), “National Association of Elementary School Principals” (NAESP), và “National Association of Secondary School Principals” (NASSP) cùng hợp tác để chúc mừng các nhà lãnh đạo giáo dục này.E

Học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng trong HISD có thể tải xuống các e-cards trong HoustonISD.org/PrincipalsMonth để phóng lên mạng xã hội và tỏ lòng biết ơn họ.

Hãy nhớ bao gồm tên của hiệu trưởng mà họ muốn nhận biết và trường hướng dẫn. Họ cũng có thể bao gồm hashtags #ThankAnHISDPrincipal và #HISDEmpowers trong các đăng tải của mình.

Hãy tỏ lòng biết ơn các anh hùng giáo dục của HISD!