Khi tình trạng sức khỏe công cộng cải thiện, HISD chuyển mức độ đo lường COVID-19 từ đỏ xuống cam

Khi tình trạng sức khỏe công cộng tiếp tục cải thiện dựa trên dữ kiện,  Khu Học Chánh Houston sẽ chuyển mức độ “COVID Gauge” từ đỏ xuống cam, một sự đo lường mà nó cho phép học sinh trở lại lớp và nhân viên trở lại làm việc toàn thời gian.

Quyết định thay đổi từ màu đỏ sang màu cam được dựa trên tỉ lệ COVID-19 trung bình 14 ngày trong quận Harris (14-Day Average Harris County COVID-19) cùng với việc thi hành các thể thức an toàn được cải thiện và sự hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng và giáo dục.

Dữ kiện cho thấy rằng số trung bình 14 ngày trong quận Harris thì ở dưới mức 7 phần trăm trong hơn hai tuần. Theo thước đo COVID của HISD, sự di chuyển xuống màu cam đòi hỏi mức trung bình ở giữa 4 và 7 phần trăm.

Mức 2: Mầu Cam nghĩa là một mức độ quan trọng và không thể kiểm soát của COVID-19 trong cộng đồng như được xác định bởi các viên chức y tế địa phương. Trong khi cả hai việc học diện đối diện và ảo đều được phép, việc lần lượt đóng cửa trường có thể cần thiết, khẩu trang cần phải đeo, và khoảng cách thể lý phải được thể hiện bất cứ khi nào có thể.

“Trong khi chúng ta vui khi thấy dữ kiện đi theo chiều hướng tốt, chúng ta vẫn phải cảnh giác,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Điều bắt buộc là chúng ta tiếp tục theo các thể thức như được vạch ra trong kế hoạch ‘Communicable Disease Plan’ để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên.”

Ngoài ra, học sinh và nhân viên được khuyên giảm thiểu sự tiếp xúc, tránh tụ họp mức trung bình và lớn, và chỉ đến những nơi theo sự hướng dẫn sức khỏe công cộng.

Thước đo “Gauge” từng ở Mức độ 1: Mầu Đỏ kể từ khi bắt đầu vào mùa hè, cho biết một mức độ trầm trọng và không thể kiểm soát của COVID-19 trong cộng đồng. Mầu đỏ đòi hỏi phải học ảo cho học sinh và làm việc từ xa cho hầu hết nhân viên. Học sinh và nhân viên còn được khuyên giảm thiểu tiếp xúc và ở nhà khi có thể.

Học diện đối diện được quyết định lại tiếp tục vào thứ Hai, 19 tháng Mười. Nhân viên HISD theo lịch trình sẽ trở lại làm việc toàn thời gian kể từ thứ Hai, 12 tháng Mười.

Ngoài ra, các viên chức học khu đã tham khảo sự hướng dẫn từ Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật, Nha Giáo Dục Texas, kế hoạch “HISD Communicable Disease Plan”, và các tổ chức y tế tiểu bang và địa phương, gồm Harris County Public Health, Baylor College of Medicine, và Houston Methodist. Khu học chánh còn duyệt lại sự hướng dẫn của American Society of Heating, Refrigeration, và Air-Conditioning Engineers and the Environmental Protection Agency.

Trong mức độ màu cam, sức chứa cơ sở thì được quyết định bởi mục đích giữ khoảng cách của học sinh và nhân viên – và bàn học cũng như chỗ làm việc – là 6 bộ cách xa bất cứ khi nào có thể. Sự di chuyển của học sinh trong trường bị giới hạn. Các cuộc họp là ảo, và lịch trình thay đổi có thể được thi hành, nếu cần. Ngoài ra, buộc phải gia tăng thể thức lau chùi.

Các thể thức khác của Mức độ 2: Màu Cam gồm:

  • Sinh hoạt học sinh: Được cứu xét từng trường hợp, không tụ họp hay đi xa.
  • Học sinh thể lực: Các cuộc thi đua và thực tập được phép dựa trên những điều kiện. Các trận đấu liên trường được tổ chức trong vận động trường của học khu với sự giới hạn. Các trận đấu khác được tổ chức trong trường mà không có người cổ vũ.
  • Bữa ăn học sinh: Các bữa ăn được dọn ra trong lớp cho việc học diện đối diện, với học sinh học ảo thì có thể lấy bữa ăn lề đường.
  • Dịch vụ xe buýt: Được giới hạn cho các học sinh giáo dục đặc biệt, vô gia cư, tiểu học, và trường đặc biệt. Ưu tiên khác sẽ được dành cho học sinh trung học I cấp nếu khả năng cho phép. Học sinh phải ngồi mỗi người một ghế.

Để biết thêm thông tin, hãy vào trang :