Khóa ảo “Parent University” dự định vào 20 tháng Mười để chú trọng đến sự tham gia của gia đình 

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” lần tới từ 6g đến 8g tối vào thứ Ba, 20 tháng Mười.

Chủ đề của khóa thứ hai này sẽ là “Family Engagement” (sự tham gia của gia đình). Hội thảo này sẽ bắt đầu với một khóa chung theo sau là các khóa riêng mà nó sẽ gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham gia của phụ huynh, các nguồn năng trong cộng đồng, và cách phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong sự giáo dục tốt đẹp cho con em.

Trong suốt niên khoá 2020-2021, các khóa ảo “Parent University” sẽ xảy ra trên căn bản hàng tháng:

  • Thứ Ba, 17 tháng Mười Một – “Digital Citizenship”  (công dân điện toán)
  • Thứ Ba, 19 tháng Giêng – Chuyển Tiếp các Cấp Lới  
  • Thứ Ba, 16 tháng Hai – Sự Hỗ Trợ Ngoài Học Vấn được cung ứng trong HISD
  • Thứ Ba, 20 tháng Tư – Hỗ trợ các nhu cầu xã hội và cảm xúc của con em

Khởi xướng trên toàn học khu này được bắt đầu từ tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là giới thiệu phụ huynh và con em HISD đến các nguồn năng mà nó hỗ trợ các ngành nghề học thuật thành công, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Mọi gia đình HISD được khuyến khích tham dự. Một chuỗi các nguồn năng cộng đồng sẽ sẵn có cho phụ huynh. Việc ghi danh và thông tin khác của từng sinh hoạt có thể tìm thấy trong HoustonISD.org/ParentUniversity.