Học sinh lớp 11 trường Carnegie Vanguard lập công ty dậy kèm miễn phí

COVID-19 đã đưa ra một vài thách đố mà nó làm trầm trọng thêm các khoảng cách trong việc học hành, nhưng học sinh trường Carnegie Vanguard High School coi đó như một cơ hội để thay đổi tích cực.

Trong đại dịch này, các học sinh lớp 11 là Aadhav Jai Murugesh và Levi Chen đã thành lập Numerly, cung cấp các dịch vụ dạy kèm miễn cho các học sinh từ lớp 3 – 8. Mục tiêu của Numely là nâng cao các cộng đồng dưới mức phục vụ về kinh tế và y tế bằng cách cung cấp việc dạy miễn phí môn toán và môn khoa học có phẩm chất cao.

“Chúng em muốn thi hành phần của mình là giúp học sinh được thành công, bất kể những hoàn cảnh,” Murugesh nói. “Kiến thức về toán và khoa học thì rất quan trọng cho học sinh cấp tiểu học và trung học I cấp, và một nền tảng vững chắc bảo đảm rằng các môn khó hơn ở trung học II cấp thì có thể đạt được.”

Qua chương trình của hai em, 350 học sinh được dạy kèm bởi 20 giảng viên tình nguyện. Các giảng viên là khí cụ trong việc cung cấp bài học, liên lạc phụ huynh, và tìm các nguồn năng chính cho học sinh của mình. Các giảng viên được hiệu đính qua Numerly và đến từ các trường trung học II cấp trong HISD.

“Ghi tên để trở nên một giảng viên Numerly khi là học sinh trung học, nó giúp thiết lập một tương lai an toàn hơn và thành công cho những trẻ em nào cần giúp đỡ nhất,” Chen nói. “Khi dìu dắt các học sinh trẻ này, điều đó có thể củng cố khả năng của họ về toán và khoa học, đem cho họ việc học bổ sung cần để đứng đầu trong lớp.”

Numerly đang tích cực tìm các giảng viên tình nguyện. Nếu bạn là một học sinh trung học HISD, và muốn tham gia, việc nộp đơn đang rộng mở. Hạn chót là Chúa Nhật, 20 tháng Mười Hai.

Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ dạy kem, hãy vào trang Numerly.org. Nếu có thắc mắc, hãy liên lạc nhóm Numerly tại numerlyteam@gmail.com.