Các chương trình dìu dắt của học khu, Nhóm C.O.R.E của Cảnh Sát HISD cổ vũ đối thoại tích cực giữa người trẻ và cảnh sát

Các học sinh trên toàn học khu đã tham dự một cuộc đối thoại ảo với Nhóm C.O.R.E của Sở Cảnh Sát HISD mà nó chú trọng đến tầm quan trọng của sự tương giao giữa cảnh sát và người trẻ.

Trong sinh hoạt này, “Let’s Talk: Youth Promoting Social Action”, hơn 150 học sinh từ các chương trình dìu dắt của HISD, “Ascending to Men Project” (ATMP) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES), đã tham dự cuộc đối thoại và họ đã hỏi các cảnh sát viên về cách tốt nhất để thiết lập sự tương giao với cảnh sát trong vùng.

Theo Sĩ Quan Odell McKinney, xây dựng những tương giao được dựa trên sự tin tưởng và sự hiểu biết dẫn đến việc hợp tác vững mạnh giữa các viên chức và học sinh để giải quyết các vấn đề, phá vỡ những trở ngại, và thiết lập các môi trường tích cực.

“Giới trẻ ngày nay có những câu hỏi, và họ cần câu trả lời. Tôi muốn biết chắc là chúng tôi đã trả lời những câu hỏi ấy và cung cấp cho họ sự hướng dẫn đúng để tránh khó khăn,” McKinney nói. “Các viên chức cảnh sát đôi khi không được nhìn cách tích cực, nhưng khi chúng tôi giúp dìu dắt giới trẻ, chúng tôi để họ phát triển những tương giao và những nhận thức tích cực.”

Cuộc đối thoại này còn nhắm đến việc tẩy xóa dấu vết tiêu cực xã hội về các cảnh sát viên, cũng như nối lại khoảng cách giữa giới trẻ và cảnh sát viên, mà nó giúp xây dựng các cộng đồng an toàn hơn và gia tăng hoạt động xã hội tích cực.

“Em không phải là người chỉ điểm khi giúp các cảnh sát giải quyết những tội ác,” học sinh trường Tiểu Học Franklin là Jesse Hernandez nói. “Em chỉ giúp họ bảo vệ cộng đồng, gia đình, và bạn hữu của em.” Sinh hoạt này là một phần của chuỗi Cổ Vũ Giới Trẻ Hoạt Động Xã Hội ATMPROSES, nó được thiết lập để nuôi dưỡng những nhận thức tích cực giữa cảnh sát viên và giới trẻ. Với những thắc mắc có liên quan đến các chương trình dìu dắt của HISD vui lòng liên lạc equityandoutreach@HoustonISD.org hay gọi số 713-556-8902.