Các địa điểm “Neighborhood Supersites” của HISD tái phân phối thực phẩm hàng tuần

Với học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ mùa đông, Dịch Vụ Dinh Dưỡng cũng bắt đầu lại chương trình phân phát thực phẩm hàng tuần tại các địa điểm “Neighborhood Supersites” để bảo đảm học sinh và gia đình trong HISD tiếp tục có thực phẩm tốt lành.

Các địa điểm này sẽ khởi sự vào thứ Tư, 6 tháng Giêng, tại vận động trường Barnett từ 2g đến 6g chiều. Ba địa điểm khác sẽ được tổ chức từ 2g đến 5g chiều ngày thứ Bảy, 9 tháng Giêng tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, trung tâm Dịch Vụ Thực Phẩm Hexser T. Holliday và Sugar Grove Academy.

Mọi địa điểm này cung cấp bữa ăn đủ bảy ngày cho học sinh và các hộp thực phẩm cho gia đình của Ngân Hàng Thực Phẩm Houston.

Lịch Trình Phân Phát Tháng Giêng tại Neighborhood Supersite

Các ngày thứ Tư từ 2g đến 6g chiều

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Các ngày thứ Bảy từ 2g đến 5g chiều

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme

Các hộp thực phẩm gia đình thì có cho mọi người. Các bữa ăn học sinh thì được giới hạn cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi. Các gia đình phải có trẻ em ở trong xe hoặc đem theo giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ học khu nào cho mỗi trẻ cần bữa ăn.

Để biết danh sách đầy đủ về thời giờ và địa điểm phân phát, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khuyên hãy kiểm điểm trang mạng này về việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phối.