Ủy ban giáo dục HISD chấp thuận ban quản trị xin phục hồi sự nghỉ làm vì CODID được trả lương

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston chấp thuận một quyết định để nới rộng sự nghỉ làm được trả lương cho những nhân viên nào buộc phải cách ly vì sự chẩn đoán hay tiếp xúc với một người được xác nhận dương tính COVID-19.

Nhân viên có thể làm đơn xin nghỉ 80 giờ tổng cộng (hay 10 ngày) về việc nghỉ bệnh khẩn cấp được trả lương nếu buộc phải cách ly vì sự chẩn đoán hay tiếp xúc với COVID-19. Đơn này có thể tìm thấy trong trang HISD Human Resources dưới tiêu đề “Important COVID-19 Info.” Ngoài ra, các hiệu trưởng có quyền quyết định để các giáo chức và nhân viên trong trường làm việc hay dạy ảo, nếu nhân viên này cần cách ly và khi làm việc ảo thì có lợi cho toàn trường và chu toàn các nhu cầu của trường.

Sự chấp thuận quyết định này là một sự nới rộng các phụ cấp khi nghỉ làm được cung cấp bởi luật “Families First Coronavirus Response Act” (FFCRA), mà nó đáo hạn vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2020. Nếu Quốc Hội thay đổi hay triển hạn luật liên bang, quyết định này cũng ban cho tổng giám đốc quyền quyết định về phương cách nhân viên có thể sử dụng 80 giờ nghỉ mà nguyên thủy được cung cấp bởi luật FFCRA.

Khu học chánh cũng hợp tác với Kroger và Next Level để giúp đỡ những nhân viên nào đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19, gồm các y tá trong trường, cảnh viên trong trường và nhóm sức khỏe trong trường. Các nhóm sức khỏe gồm những người ở tuyến đầu trong các trường để kiểm điểm nhiệt độ hàng ngày khi người ta vào trường và phụ giúp các y tá trường. Vui lòng lưu ý là người được chủng ngừa phải được nhận diện và được chấp thuật trước khi được chủng ngừa và sẽ được thông báo trực tiếp.

Muốn biết thêm về những cập nhật Covid-19 của HISD, hãy vào trang https://www.houstonisd.org/healthalerts.