Buổi chọn trường ảo sau cùng vào 13 tháng Hai khi hạn chót Giai Đoạn 2 gần kề

Những phụ huynh nào muốn tìm hiểu những sự chọn trường của HISD cho niên khoá 2021-2021 thì được mời tham dự “School Choice Fair” (buổi chọn trường) ảo lần sau cùng từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Bảy, 13 tháng Hai.

Đại diện từ các trường HISD sẽ có mặt, và tham dự viên có thể được giúp đỡ nộp đơn. Phụ huynh có thể đăng nhập vào tổ chức ảo này ở đây.

Hạn chót nộp đơn là 5 tháng Ba để được cứu xét Giai Đoạn 2, và chỉ có những đơn trong học khu nhận được trong giai đoạn này thì sẽ được cấp chỗ nếu còn trống. 5 tháng Ba còn là ngày cuối cho các học sinh HISD hiện thời nộp đơn xin chuyển đến trường muốn chọn. Đơn xin chọn trường HISD niên khoá 2021-2022 thì có trên mạng. Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn xin chọn trường và tổ chức sau cùng này, hãy vào trang www.ChooseHISD.org hoặc gọi cho “Office of School Choice” ở số 713-556-6947.