“Project Explore” chào đón học sinh mới với phần giới thiệu ảo

Hơn 800 học sinh đã tham dự những cuộc giới thiệu ảo cho chương trình Project Explore của HISD, nó giúp đỡ các học sinh trung học I cấp trong các khu vực không được phục vụ đúng mức trên toàn học khu.

Khi các trường tiếp tục giữ khoảng cách thể lý và học ảo, “Project Explore” thu nhận hơn 800 thành viên mới từ 28 trường trung học. Các cố vấn chương trình “Project Explore” đã tổ chức những buổi giới thiệu trực tuyến cho các thành viên mới và gia đình.

Học sinh và gia đình được biết thông tin về những cơ hội và nguồn năng sẵn có, cũng như những mong đợi của chương trình “Project Explore”. Học sinh gặp gỡ các cố vấn và có thể đặt những câu hỏi về chương trình này.

Chương trình “Project Explore” đưa dẫn học sinh đến các cơ hội vào đại học và ngành nghề qua các chuyến thăm đại học và kỹ nghệ. Vì đại dịch tiếp diễn, các chuyến đi tạm ngưng nhưng học sinh vẫn có thể có cùng những cảm nghiệm này trực tuyến.

Một số chuyến thăm ảo mà học sinh cảm nghiệm là các trường Texas Tech University, University of Houston, Louisiana State University, và Blue Bell Creameries. Ngoài ra, học sinh được nghe từ các chính trị gia, nghệ sĩ thu thanh cấp quốc gia, cán sự y tế, và những người khác.

Để biết thêm về chương trình “Project Explore”, hãy vào trang mạng của chương trình này tại  HoustonISD.org/ProjectExplore.