49 trường HISD có tên trong danh sách “Texas Honor Roll”

Danh sách mới được công bố về các trường “Texas Honor Roll” được chọn bởi “Educational Results Partnership” gồm 49 trường của Khu Học Chánh Houston.

Các trường này được chọn bởi “Educational Results Partnership” (ERP) cho niên khoá 2019-2020  được dựa trên thành tích học vấn, bớt khoảng cách thành tích giữa các nhóm học sinh, sử dụng cách giảng dạy dựa trên chứng cớ, và có một hệ thống rõ ràng chuẩn bị mọi học sinh lên đại học và chọn nghề.

“Tôi chúc mừng từng học sinh, giáo chức, phụ huynh và hiệu trưởng tại tất cả những trường được vinh dự là các trường tốt nhất tiểu bang,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Loại nhận biết này là tin mãn nguyện và khích lệ cho các người lãnh đạo và giáo dục trong trường mà họ đơn thuần tập trung vào việc trang bị học sinh được thành công hiện tại và tương lai.”

ERP hoạt động trên toàn quốc và tuyển chọn các trường có hiệu suất cao vào Honor Roll (bảng danh dự) ở Texas và California. Tổ chức này là một tổ chức khoa học dữ kiện mà nó nhận biết các trường có hiệu suất cao về toán và khoa học. Được bảo trợ bởi “Campaign for Business and Education Excellence” và trong sự hợp tác với “Texas Business Leadership Council”, “ERP Honor Roll” là chương trình duy nhất nhận biết các trường trong tiểu bang mà nó sử dụng dữ kiện thành tích của học sinh.

Các trường HISD trong “2019-2020 ERP Texas Honor Roll”:

Các Trường Tiểu Học

 • Arabic Immersion Magnet
 • Burbank
 • Bush
 • Carrillo
 • Condit
 • De Chaumes
 • De Zavala
 • DeAnda
 • Field
 • Herod
 • Horn
 • Ketelsen
 • Lovett
 • Lyons
 • Moreno
 • Park Place
 • Parker
 • River Oaks
 • Roberts
 • Twain
 • West University
 • White

Các Trường Trung Học I Cấp

 • Baylor College of Medicine Academy
 • Black
 • Burbank
 • Hogg
 • Lanier
 • Pershing
 • Pin Oak
 • Project Chrysalis
 • Stevenson
 • Tanglewood
 • West Briar

Các Trường Trung Học II Cấp

 • Bellaire
 • Carnegie Vanguard
 • Challenge Early College
 • DeBakey High School for Health Professions
 • East Early College
 • Eastwood Academy
 • Energized for STEM Academy Southwest
 • Houston Academy for International Studies
 • North Houston Early College
 • South Early College

Các Trường Pre-K/K-8

 • Briarmeadow Charter
 • Garden Oaks Montessori
 • Mandarin Immersion Magnet
 • The Rice School/La Escuela Rice
 • T.H. Rogers
 • Wharton K-8 Dual Language Academy

Muốn biết thêm về chương trình “ERP Honor Roll”, hãy nhấn vào đây.