Trường Tiểu Học Cornelius tổ chức khóa học miễn phí về mã hóa

Trường Tiểu Học Cornelius hy vọng giúp học sinh trẻ biết đến khoa điện toán với một buổi tối “Community Coding Night” miễn phí vào thứ Năm, 3 tháng Sáu.

Sinh hoạt ảo này thì miễn phí và dành cho phụ huynh, học sinh, và những giáo chức nào muốn biết về căn bản của HTML. Các khóa này có bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Được dự định vào ngày 3 tháng Sáu từ 6g đến 7g tối, có bốn lớp:

  • Dẫn nhập HTML cho lớp K-6 tiếng Anh
  • Dẫn nhập HTML cho lớp K-6 tiếng Tây Ban Nha
  • Dẫn nhập HTML cho lớp 6-12 tiếng Anh
  • Dẫn nhập HTML cho lớp 6-12 tiếng Tây Ban Nha

Tham dự viên có thể học biết về các nguyên tắc lập trng mang từ các chuyên gia STEM, và làm trang mạng của mình trong khóa học này.

Muốn biết thêm thông tin và ghi danh, hãy vào bit.ly/3f1uC1V.