Ủy Ban HISD tán thành khởi xướng chủng ngừa, thêm vào phần nghỉ vì COVID

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston tán thành một chương trình thưởng $500 cho nhân viên nào chứng minh đã chủng ngừa COVID-19 đầy đủ. Vào thứ Năm, ủy ban còn thông qua thời gian nghỉ được trả lương vì COVID-19 nếu cần để cách ly.

Một khi được thông qua bởi TEA, để có tiền thưởng này, nhân viên phải nộp bằng chứng chủng ngừa cho sở “Health and Medical Services” vào trước ngày 19 tháng Mười Một, 2021. Các hướng dẫn khác sẽ được chia sẻ cho nhân viên không lâu.

“Dụng cụ tốt nhất chúng ta có để chống với đại dịch COVID-19 là chủng ngừa,” Tổng Giám Đốc Millard House II nói. “Khi thuốc chủng gia tăng trong các cộng đồng và trường, tất cả chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn và an toàn hơn. Sự an toàn của nhân viên và học sinh tiếp tục là la bàn hướng dẫn tôi và tôi tri ân Ủy Ban Giáo Dục vì đã tán thành khởi xướng này mà hy vọng nó sẽ khích lệ thêm nhân viên chủng ngừa.”

Sự tham dự trong chương trình tiền thưởng chủng ngừa thì hoàn toàn tự nguyện. Chi tiết về các địa điểm chủng ngừa, sự giúp đỡ, và các chi tiết khác có thể tìm thấy trong trang HoustonEmergency.org/covid-19-vaccines và ReadyHarris.org.

Những nhân viên nào không thể chủng ngừa vì lý do y tế thì cũng có thể nhận tiền thưởng và phải nộp giấy tờ thích hợp. Tiền thưởng một lần $500 được trả qua các tài trợ ESSER của học khu. Các ủy viên cũng phê chuẩn sự nghỉ làm vì COVID-19 được trả lương (cho đến 10 ngày trong niên khoá 2021-2022 school) cho những nhân viên nào đã chủng ngừa đầy đủ, cũng như những ai vì lý do y tế không thể chủng ngừa, hoặc những ai hội đủ những ngoại lệ về tôn giáo. Bằng chứng chủng ngừa hay miễn trừ y tế phải được nộp để đủ điều kiện. Những ngoại lệ về tôn giáo phải được yêu cầu qua tiểu ban điều tiết tôn giáo của HISD. Nhân viên nào không chủng ngừa thì phải dùng ngày nghỉ riêng để cách ly vì COVID-19.