HISD trả tiền gấp đôi việc làm phụ trội cho các giáo chức dạy kèm

Để nhận biết tầm quan trọng của việc giảm thiểu sự thất thoát học hành vì đại dịch, Khu Học Chánh Houston trả tiền gấp đôi công việc phụ trội cho những giáo chức nào cung cấp việc dạy kèm cho học sinh.

Có hiệu lực từ tuần 1 tháng Mười Một, 2021, tiền trả công việc phụ trội cho các giáo chức cung cấp việc dạy kèm sẽ gia tăng từ $25 lên $50 một giờ. Tiền trả công việc phụ trội cho các việc có liên quan đến sự dạy kèm nhưng ngoài học vấn thì vẫn là $25 một giờ.

“Chúng tôi hy vọng rằng sự gia tăng này sẽ khích lệ có thêm các giáo chức giỏi trở thành những người dạy thêm,” Tổng Giám Đốc HISD là Millard House nói. “Các giáo chức đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự thành công học vấn của học sinh, và chúng tôi hy vọng sự thay đổi này nhấn mạnh đến quyết tâm của học khu là bù đắp cho các giáo chức những giờ làm thêm cần để gia tăng sự học hành của học sinh.”

Ngoài các giáo chức, các nhân viên giảng dạy khác như các huấn luyện viên đọc và viết cũng như những người can thiệp Dyslexia thì cũng đủ điều kiện để được trả gấp đôi việc làm phụ trội nếu họ được chọn bởi các hiệu trưởng.