Học sinh EMERGE giúp đồng bạn ở Eastwood Academy trổi vượt

Năm qua, một đôi học sinh lớp 11 trong chương trình EMERGE tại trường Eastwood Academy có một ý nghĩ: EMERGE chuẩn bị cho các học sinh giỏi trong các cộng đồng nghèo được thành công theo học và tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu quốc gia. Có thể nào học sinh EMERGE tình nguyện giúp đỡ các học sinh khác không? Và từ ý nghĩ đó đã nẩy sinh tổ chức, Students With Academic Grit (SWAG).

Là sản phẩm trí óc của SWAG, theo chủ tịch Juanita Parra và một số đồng môn trong EMERGE, phương pháp của SWAG thì đơn giản – giúp học sinh bởi học sinh.

Vào mỗi thứ Hai, có thể thấy những người dìu dắt của hội SWAG tại trường Eastwood giúp các học sinh khác chuẩn bị SAT và ACT, duyệt lại AP, nói trước công chúng, khả năng học hành, đọc sách, luận văn, toán, và nhiều đề tài khác. Một sinh hoạt SWAG khởi sự với phần diễn thuyết, sau đó là nhận xét và thảo luận. Sau đó nhóm chia theo đề tài để học hỏi thêm. Cũng có những chuyến thăm các trường đại học, chơi bóng rổ và các tiêu khiển khác để bớt sự căng thẳng học hành.

“Chúng em không chỉ đền ơn cộng đồng này, nhưng chúng em còn có ảnh hưởng đến những học sinh ở ngoài Eastwood,” Parra nói, em hy vọng sẽ vào đại học Georgetown University và theo ngành thương mãi quốc tế hay tài chánh. “Chúng em muốn mọi học sinh đều thành công bất kể điểm hạng trước đây của họ.”

Dưới sự theo dõi của các người đồng bảo trợ là Shiroy Aspandiar và Karthik Soora, chương trình này có một thủ tục nộp đơn gồm bài luận và tuyên bố cá nhân cũng như các yếu tố đo lường tỉ như điểm PSAT. Điều này giúp nhóm SWAG nhìn đến những hoàn cảnh mà vì đó học sinh yếu kém so với chúng bạn và cách giúp đỡ họ. Với 15 người dìu dắt, mỗi người sở trường về một môn, nhóm SWAG hiện giúp đỡ khoảng 60 học sinh thuộc mọi cấp lớp cho một tương lai đầy hứa hẹn.

Parra, Soora và nhóm này hy vọng rằng những gì các em đã thực hiện với Nhóm SWAG tại trường Eastwood thì sẽ lan rộng ra ngoài ranh giới của nhóm.

“Điểm chính là tạo nên những cơ hội và sự tiếp cận như các học sinh EMERGE đang có,” Soora nói. “Mọi học sinh phải có các cơ hội.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *