Khi nào lễ tốt nghiệp? Hãy kiểm lại thời khóa biểu

Những năm học sắp chấm dứt, điều đó có nghĩa đã đến lúc tốt nghiệp!

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức tổng cộng 41 lễ tốt nghiệp từ 30 tháng Năm đến 8 tháng Sáu. Có thể tìm thấy toàn bộ chương trình ở đây.

Vui lòng kiểm lại  với trường về chi tiết buổi lễ, gồm vé mời cho gia đình và bạn hữu.