“Literacy By 3” chiếm thế thượng phong trong tổ chức Summer Leadership của HISD

Khả năng lĩnh hội kiến thức của một người thường tùy thuộc vào một sự kiện đơn giản: họ có biết đọc biết viết hay không. Nếu không có khả năng đọc và viết dễ dàng, ngay cả ý niệm đơn giản nhất vẫn có thể ngoài tầm tay một cách không lay chuyển, và thật tức giận. Đó là lý do HISD chú trọng đến chủ đề quan trọng này trong tổ chức “Summer Leadership” thường niên. Tổ chức này được khởi sự trong năm nay vào ngày 17 tháng Sáu tại trung tâm NRG, và phong trào “Literacy By 3” – nhằm giúp mọi học sinh biết đọc biết viết vào cuối lớp ba – là điểm trọng tâm. “Học sinh phải biết đọc để học khoa học. Học sinh phải biết đọc để làm toán. Học sinh phải biết đọc để thi hành các môn xã hội học,” Hiệu Trưởng Gretchen Kasper-Hoffman của trường Grady nói. “Vì thế nó thực sự là căn bản của mọi học trình khác.” Các tham dự viên của tổ chức ba ngày này, là người nắm vai trò lãnh đạo trong các trường, được mong đợi sẽ khởi sự nhóm lãnh đạo riêng và đưa ra các kế hoạch thi hành khi họ trở lại trường. Ts. Grier nói, “Công việc trước mắt chúng ta thì to lớn và phức tạp. Nhưng nó phải được thi hành… và chúng tôi trông nhờ vào quý vị để giúp hướng dẫn.”