Ủy Ban Giáo Dục thông qua ngân sách 2014-2015

Công thức mới tài trợ magnet được tán thành 5 trên 4

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston hôm thứ Năm đã thông qua một ngân sách $1.74 tỉ cho niên khoá 2014-2015 để giải quyết những ưu tiên chính yếu của học khu – gia tăng lương giáo chức, hỗ trợ việc thi hành một kế hoạch văn hóa toàn diện và sự tài trợ đòi phải có phí tổn mà sau cùng sẽ tiết kiện cho học khu về lâu dài.

Ngân sách này, được phê chuẩn với đa số phiếu, gồm một sự gia tăng $30 triệu cho tiền lương mọi giáo chức và sẽ gia tăng tiền lương sơ khởi cho giáo chức từ $46,805 lên $49,100. Sự thay đổi này tạo thành một thời khóa biểu trả lương mới và sẽ giảm thiểu tiền trả thêm cho bằng tiến sĩ cho những người mới được thuê. Ngoài ra, mọi nhân viên  – gồm hiệu trưởng và hiệu phó – sẽ được tăng lương ba phần trăm. Cả hai sự thay đổi này giúp khu học chánh có thể trả lương tương đương với các học khu lân cận và các doanh nghiệp trong vùng Houston.

Ngân sách niên khoá 2014-2015 còn bao gồm $1.3 triệu được dành riêng cho các nỗ lực phát triển chuyên môn nhằm giúp các giáo chức HISD và ban quản trị trở nên các quán quân văn hóa trong trường. Một số tiền khác là $2.2 triệu được dành để mua các nhu liệu điện toán trên toàn học khu, là một biện pháp sẽ tiết kiệm cho học khu $6 triệu trong vài năm tới.

Thêm vào đó, với sự thay đổi tích cực trong các giá trị có thể đánh thuế của khu học chánh, các ban quản trị HISD đã đề cập đến những vấn đề quan trọng khác gồm gia tăng mức độ tài trợ cho từng học sinh là $29 cho niên khoá tới. Ủy ban còn biểu quyết cắt bỏ sự chuyển đổi các ngân khoản từ quỹ chung của học khu sang dịch vụ trả nợ và dành gần $13.8 triệu để tài trợ thêm cho các trường, mà nó sẽ cấp thêm $57 cho từng học sinh. Tổng số gia tăng này sẽ đem cho hầu như mọi trường HISD một ngân khoản lớn hơn vào niên khoá tới và sẽ phục hồi mức tài trợ các trường như thời gian 2011 trước khi có những cắt giảm ngân sách tiểu bang.

Nó cũng bù đắp bất cứ thất thoát này tạo ra bởi hậu quả của công thức mới tài trợ magnet của học khu.

Đề nghị tài trợ magnet, mà nó không thay đổi tổng số tiền chi tiêu của học khu cho các trường magnet và đặc biệt, đã được tán thành với tỉ lệ 5 trên 4 với các ủy viên chống đối là Juliet Stipeche, Harvin Moore, Michael Lunceford và Anna Eastman. Theo kế hoạch này, các chương trình magnet bây giờ sẽ nhận được số tiền theo từng học sinh, dựa trên chủ đề magnet và trình độ trường. Cơ cấu tài trợ sẽ có hiệu lực trong ba năm tới, cho phép các trường có đủ thời giờ để hoạch định theo những thay đổi trong sự tài trợ.

“Chúng tôi đã duyệt qua mức độ tài trợ các trường mà sẽ bị giảm bớt và chúng tôi tin tưởng rằng mỗi trường này vẫn còn đủ các tài nguyên để duy trì các chương trình magnet phi thường,” Trưởng Tài Chánh HISD là Ken Huewitt nói.

Phiên họp đặc biệt của Ủy Ban đã được tổ chức lúc 5g chiều trong thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., 77092).