“Linked Learning” tạo ra các con đường mới đến đại học và ngành nghề

Các khóa hội thảo, thực tập cao độ đem cho các nhà giáo dục một phương cách mới để biến đổi học vấn

Các nhà giáo dục từ tám trường trung học HISD — Chavez, Eastwood Academy, Furr, Lee, Milby, Reagan, Sterling, và Westside — đang dùng thời gian mùa hè để thiết lập các chương trình học hỏi có chủ đề về kỹ nghệ để việc học thêm phấn khởi, thách đố và liên quan đến các cảm nghiệm thật. Chương trình này, được gọi là “Linked Learning”, sẽ giúp học sinh xây dựng một nền tảng vững chắc mà nó sẽ dẫn đến các cảm nghiệm đại học và ngành nghề thành công.

“Nó phi thường. Nó rất hay,” Adam Stephens nói, ông là giám đốc chương trình “Linked Learning”.

Các đường hướng của “Linked Learning” thì khác với các đường hướng bó buộc của “Texas House Bill 5”. Các học sinh trong đường hướng rõ rệt của “Linked Learning” thì vẫn học chung qua từng cấp lớp, lấy các môn như một nhóm hay “đội” với cùng các giáo chức. Các học sinh trong cùng một đường hướng thì cùng các giáo chức, lớp và tài liệu. Các đường hướng “Linked Learning” còn phải cung cấp cho mọi học sinh trong các đường hướng đó nhiều cơ hội để kiếm hai tín chỉ và thực tập trong thời gian ở trường.

Tuy các đường hướng “Linked Learning” liên hệ chặt chẽ với các trường trung học II cấp, việc chuẩn bị cho phương cách này được khởi sự sớm hơn nhiều. Các nhà lãnh đạo học đường cấp tiểu và trung học I cấp đang nói chuyện với các trường trung học II cấp trong vùng phân bổ để phù hợp hóa kinh nghiệm học vấn ngay ở lớp dưới với các đường hướng được cung ứng ở cấp trung học.

Vậy phương cách “Linked Learning” hoạt động thế nào theo từng cấp lớp?

Ở mức độ tiểu học, học sinh tìm hiểu về công việc, phát triển một nền vững chắc trong bốn lãnh vực chính trong khi ý thức đủ về những khả năng ở đại học và ngành nghề. Học sinh đi thăm trường, tham dự các sinh hoạt ý thức đến đại học, và nghe trình bày về các ngành nghề đặc biệt.

Ở cấp trung học I cấp, học sinh tìm hiểu về những sở thích. Sự giáo dục vượt trên ý thức để khám phá, qua việc nghiên cứu những trường trung học II cấp và các đường hướng có thể. Học sinh có cảm nhận về sở thích riêng và làm thế nào để phù hợp chúng với ngành nghề tương lai.

Ở trung học II cấp, học sinh học hỏi qua thực tập bằng cách chú trọng đến sự giảng dậy mà nó được cá biệt hóa theo đường hướng rõ rệt được chọn. Nhờ sự tương giao vững chắc với giới thương mãi, học sinh có cơ hội làm việc trong các ngành có liên quan đến đường hướng của mình – một phương pháp được gọi là học dựa trên thực hành.

HISD sẽ thi hành phương cách “Linked Learning” trong vòng bốn năm tới, với sự huấn luyện cho tám trường đầu tiên sẽ tiếp tục qua mùa hè 2014. Sự tài trợ, một phần là từ ngân khoản năm năm “Race to the Top” của liên bang trị giá $30 triệu mà đã ban cấp hồi tháng Mười Hai 2013.

“Thật phấn khởi cho học sinh trong năm đến sáu năm tới,” Stephen nói. “Học sinh chúng ta có thể đứng cao hơn một chút.”