Các gia đình HIPPY được đề cao vì một năm học của các con nhỏ

Chương trình “Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters” (HIPPY) đã kết thúc tuần qua với bốn cuộc họp trên toàn học khu để chúc mừng các phụ huynh đã hoàn tất chương trình dài một năm này. Trên 1,800 phụ huynh và trẻ em từ trên 50 trường đã tham dự bốn sinh hoạt này để nhận được chứng chỉ cuối khóa, và về nhà với các tài liệu giáo dục để giúp con em học hỏi trong suốt mùa hè.

Trong năm, các Giảng Viên Tại Gia HIPPY đã đến thăm các phụ huynh ghi danh trong chương trình hàng tuần để chỉ dẫn các sinh hoạt giảng dậy cho các em từ 3 đến 5 tuổi. Sau đó các phụ huynh thực tập các hoạt động này với con em, chuẩn bị cho các em được thành công khi đi học. Những em nào có cha mẹ tham dự trong chương trình miễn phí này thì thường trổi vượt hơn chúng bạn trong các bài thi ngay từ lớp nhỏ.

“Con tôi học được nhiều và tôi rất biết ơn. Tôi thực sự thấy nó tiến bộ – bây giờ nó nói thông thạo và có số từ vựng nhiều hơn. Chúng tôi có nhiều cảm nghiệm trong chương trình HIPPY mà không bao giờ tôi quên được,” một bà mẹ HIPPY là Lourdes Ramirez nói về cảm nghiệm của bà.

Nếu quý vị muốn trở nên một Giảng Viên Tại Gia HIPPY, hãy gọi 713-556-7290.