Các trường HISD chiếm những chỗ trong danh sách “TEA Title I Reward Schools List”

12 trường được khen ngợi vì thành tích cao và sự tiến bộ

Cơ Quan Giáo Dục Texas vừa vinh danh một vài trường HISD vì thành tích cao và tiến bộ nhiều trong niên khoá 2013-2014. Mười bẩy trường HISD được có tên trong danh sách “Title I High Performing Schools” và 17 trường được gọi là các trường Tiến Bộ Cao của cơ quan này.

“Học sinh và nhân viên của trường có tên trong danh sách này thì chú trọng đến việc thực hiện các chương trình sáng tạo để ảnh hưởng đến kết quả của học sinh,” TGĐ HISD là Terry Grier nói. “Sự thành công của họ là mô hình có thể được sử dụng bởi tất cả các trường trong học khu để bảo đảm rằng mỗi một học sinh của chúng ta thì không chỉ được hạng cao và điểm tốt trong các bài thi, nhưng còn được biết đến một nền giáo dục nghiêm nhặt để đào tạo các nhà lãnh đạo.”

Tưởng thưởng thành tích cao được trao cho các trường thuộc Title I mà xuất sắc về toán và đọc sách trong hệ thống giải trình của Texas.  Các trường có tiến bộ cao là các trường Title I đứng đầu 25 phần trăm sự cải thiện hàng năm và/hoặc các trường đứng đầu 25 phần trăm đã chứng tỏ có khả năng bớt đi khoảng cách thành tích dựa trên những an toàn hệ thống.

Tổng cộng có 248 trường Texas được nhận biết là các trường có thành tích cao, và 380 trường được nhận biết là có tiến bộ nhiều.

Trường Trung Học Bellaire là một trong các trường HISD có tên trong cả hai danh sách này. “Sự quyết tâm của chúng tôi để hiểu và đến với học sinh thuộc mọi thành phần và đối diện với mọi loại thử thách là điều chúng tôi ăn mừng,” Hiệu Trưởng Michael McDonough nói. “Dù lấy một lớp về ngôn ngữ, một lớp khoa học khó, thử một vài nhóm, hay ghi danh các lớp nghệ thuật cao cấp khó khăn, trường Bellaire hiểu rằng mọi chương trình này sẽ giúp học sinh đạt được thành tích trong mọi lãnh vực.”

Các Trường Thành Thích Cao của HISD
Bellaire High School
Challenge Early College High School
DeBakey High School for the Health Professions
Eastwood Academy
Lamar High School
Westside High School
Pershing Middle School
De Chaumes Elementary School
DeZavala Elementary School
Field Elementary School
J.P. Henderson Elementary School
Lyons Elementary School
Oak Forest Elementary School
Park Place Elementary School
Parker Elementary School
Scarborough Elementary School
Wesley Elementary School

Các Trường Tiến Bộ Nhiều của HISD
Bellaire High School
Challenge Early College High School
DeBakey High School for the Health Professions
East Early College High School
Eastwood Academy
Empowerment College Prep
Houston Academy for International Studies
Westside High School
Briarmeadow Charter School
Johnston Middle School
Pershing Middle School
DeZavala Elementary School
Field Elementary School
Lyons Elementary School
Oak Forest Elementary School
Park Place Elementary School
Wesley Elementary School