Các giáo chức sẵn sàng làm ảo thuật trong lớp học

Lời hứa của HISD là đưa một “Giáo Chức Giỏi vào Từng Lớp Học” trở nên sống động vào thời gian này khi chúng ta bảo trợ khóa ”New Teacher Academy” (huấn luyện tân giáo chức). Chúng ta đưa những khuôn mặt vào các nỗ lực mạnh mẽ để tuyển mộ các nhà giáo dục tận tâm và nhiều nhiệt huyết nhất để uốn nắn tương lai các giới trẻ, và chuẩn bị tinh thần để họ đem vào các trường.

Có lẽ không một chức năng nào trong học khu này lại quan trọng bằng việc thuê, huấn luyện, và nuôi dưỡng các giáo chức. Từ lâu, việc dậy học không chỉ là thấu triệt môn dậy. Nhưng các tân giáo chức có quý trọng kỹ thuật thế kỷ 21 và sử dụng rộng rãi một cách sáng tạo với học sinh không? Họ có được chuẩn bị để cá biệt hóa cảm nghiệm học hành của người trẻ để bảo đảm các em đạt được khả năng của mình không? Họ có sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm riêng và những câu chuyện đời mình để tạo được sự liên hệ với học sinh không?

Khóa này chuẩn bị các giáo chức mới của HISD. Chúng ta giúp họ được hứng khởi, khích lệ họ có sáng kiến, và đem cho họ những dụng cụ cần để vượt lên trên sự hữu hiệu mà trở nên gương mẫu. Ngoài các trường sở, họ sẽ tìm thấy sự hỗ trợ ngay trong trường và qua sự phát triển chuyên môn được chúng ta cung cấp.

Khi chúng ta làm quen với các tân giáo chức này, còn một khía cạnh khác của giáo chức được thuê mướn cần suy nghĩ. Các giáo chức hôm nay là các người dìu dắt giáo chức, giáo chức trưởng, quản trị viên học đường và chuyên gia ngày mai – và sau cùng, các người lãnh đạo khu học chánh. Sự phát triển của họ khởi sự tuần này, nhưng các tân giáo chức lớn mạnh như thế nào – những gì họ đưa vào lớp học và những gì họ học được từ học sinh – sẽ phong phú hóa tất cả chúng ta và đưa chúng ta đến gần hơn là “Trở Nên Vĩ Đại Mọi Mặt” (#GreatAllOver).