Những người tình nguyện “Read Houston Read” chuẩn bị chia sẻ việc yêu đọc sách với học sinh

Trên 300 người lưu tâm đã tình nguyện làm việc trực tiếp với học sinh lớp một qua khởi xướng Read Houston Read của HISD, và nhiều người đã đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White ngày 26 tháng Chín để học cách quản lý thời giờ với học sinh.

“Chúng tôi muốn điều này thì vui thích,” Giám Đốc Văn Hóa HISD là Cindy Puryear giải thích. “Chúng tôi không cần quý vị là một giáo chức hay một người kỷ luật. Chúng tôi lo được phần đó. Nhưng một điều quý vị không thể có thêm là thời giờ, do đó, sự kiện quý vị ở đây, cho thời giờ của quý vị, có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.”

Puryear nhấn mạnh rằng học sinh được chọn để làm việc từng người với một người lớn thì không phải là các em có phế tật về học hành cần chữa trị, và người tình nguyện sẽ được cung cấp nhiều sinh hoạt hơn là họ y vọng để làm trong thời gian đó. “Hãy nhớ rằng, những học sinh này chỉ sáu tuổi, nên mọi người còn đang học. Nhưng chúng tôi muốn đem cho học sinh này một cơ hội để đọc sách với một người lớn – và đó là điều quý vị đến đây.”

HISD vẫn cần người tình nguyện đích thân và trên mạng cho chương trình này. Nếu quý vị muốn trở nên một người tình nguyện, vui lòng vào trang mạng Read Houston Read.