Tìm hiểu ‘trách nhiệm được chia sẻ của chúng ta’ trong Tháng An Toàn Trên Mạng 2014

Tháng Mười là tháng “National Cyber Security Awareness Month” (ý thức sự an toàn trên mạng), và chủ đề năm nay là “chia sẻ trách nhiệm.”

Học sinh và phụ huynh có thể biết thêm về vai trò của mình trong trách nhiệm được chia sẻ khi vào phần “cybersafety” của trang mạng http://www.houstonisd.org/cybersafety. Ở đó, họ sẽ tìm thấy các bài về đủ mọi thứ từ sự đạo văn và ức hiếp trên mạng cho đến “sexting” (khiêu gợi tính dục) và sự an toàn trực tuyến.

HISD cũng sẽ tổ chức một ngân hàng điện thoại tại Univision vào thứ Tư, 1 tháng Mười, để trả lời qua điện thoại. Ngân hàng điện thoại sẽ được điều khiển bởi nhân viên học khu. Hãy gọi số 1-855-841-4545 từ 5g chiều đến 7g30 tối đêm đó để tham gia.