Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ nhìn đến “Linked Learning” của HISD

Phụ Tá Phó Tổng Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ về Sáng Kiến và Cải Thiện, Nadya Chinoy Dabby, đã đi thăm trường Eastwood Academy và đến thăm một vài trường trong 20 trường Apollo của HISD hôm thứ Tư. Bà đã đến thăm các trường để thấy sự tiến bộ đạt được qua tài trợ liên bang Race to The Top mà HISD nhận được 10 tháng trước đây.

Ngân khoản 30 triệu này để giúp phương pháp mới của học khu là Linked Learning đưa những cảm nghiệm ngành nghề thực tế vào lớp học. Khởi xướng này được phát động hồi đầu niên khoá này với 40 trường.

Trong chuyến thăm, Dabby và Giám Đốc Linked Learning của HISD là Adam Stephen đã dành cả buổi sáng để xem các học sinh tiểu và trung học I cấp tham dự trong các sinh hoạt thực tập tại Biztown and Finance Park của Junior Achievement, là một cộng đồng tương tác với các mô hình thương mãi để dậy học sinh về sự chuẩn bị ngành nghề, thầu khoán, và quản lý tài chánh.

“Công việc thì phù hợp với môn toán TEKS về tài chánh, có hiệu lực năm nay,” Stephens nói. “Chúng tôi cũng đi thăm một vài trường trung học II cấp để bà ta thấy tình trạng đầu tiên sau khi thi hành phương pháp Linked Learning như thế nào.”

Sau khi thăm vài lớp ở Eastwood, bà Dabby đã khen ngợi những nỗ lực của HISD để bảo đảm học sinh có được những gì cần thiết để thành công ở lớp và cuộc đời. Bà Dabby nói, “Ở đó có một chút PowerUp, là cốt yếu kỹ thuật. Ở đó có một chút Linked Learning, dựa trên khả năng và sở thích của học sinh, mà nó sẽ dẫn đưa cơ hội học hỏi dựa trên công việc. Trường Eastwood, còn là một trường trung học PowerUp Giai Đoạn II, là một trong những nhóm Linked Learning đầu tiên.

Bà Dabby nói bà quý trọng công việc mà HISD đã hoàn tất để làm cho những cải tiến học vấn này được trôi chảy cho học sinh, nhân viên và trường. “Ở đây quý vị thi hành mọi điều cùng một lúc. Người ta thường nghĩ về thứ tự. Quý vị thi hành toàn bộ và cố gắng làm cho mọi thứ có liên quan, gắn bó và có hệ thống, mà tôi nghĩ rất quan trọng… Chắc chắn tôi phải khen ngợi toàn thể quý vị vì đã thực hiện điều đó, bởi vì tôi nghĩ đó là điều đúng để thi hành.”